Yttrande över remiss från Miljödepartementet – Säkerheter enligt miljöbalken

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på rubricerad promemoria.

Detta beslut har fattats av enhetschef Peter von Wowern. Juristen Torkel Blomqvist har varit föredragande.

Remissvaret skickades till miljödepartementet den 24 november 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-7951-22

Departementets diarienummer: M2022/01822