Remissyttrande över betänkandet av utredningen om Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på
bostadsmarknaden (SOU 2022:12)

Kammarkollegiet kan efter överenskommelse med statliga myndigheter tillhandahålla bl.a. fordringsbevakning med stöd av 7 § förordning (2007:824) instruktion för Kammarkollegiet. Kammarkollegiet har träffat sådan överenskommelse med bl.a. Boverket. Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet har skett främst med utgångspunkt i kollegiets erfarenheter inom ramen för denna uppgift.

Villkor för återbetalning, nedsättning och avskrivning av regressfordran om ersättning från kreditgarantin betalas ut (18 – 22 §§)

Bestämmelsen i 18 § första meningen föreskriver att ”Om ersättning från kreditgarantin betalas ut ska förstagångsköparen vara återbetalningsskyldig för det utbetalade beloppet.” Kammarkollegiet uppfattar att återbetalningsskyldigheten för förstagångsköparen uppkommer i samband med att ersättning till kreditgivaren betalas ut. Detta innebär även att statens regressrättsliga fordran gentemot förstagångsköparen uppkommer vid denna tidpunkt. Även om det inte framgår uttryckligen av ordalydelsen i 18 § måste ”ersättning från kreditgarantin betalas ut” vara den ersättning som kreditgivaren har rätt till enligt 17 §. Förstagångsköparen är alltså återbetalningsskyldig enligt 18 § för utbetald ersättning som kreditgivaren har rätt till enligt 17 §. Kammarkollegiet föreslår att förhållandet mellan 18 § och 17 § förtydligas genom att en hänvisning till 17 § införs i 18 §.

Villkor om den återbetalningsskyldige lämnat oriktiga uppgifter eller på annat sätt agerat otillbörligt (28 §)

Ordalydelsen ”så snart som möjligt” i 28 § skulle kunna föranleda oklarheter. För ökad tydlighet föreslår Kammarkollegiet att ordalydelsen ersätts med ordet omedelbart (eller ord med motsvarande innebörd).


Konsekvenser av prop. 2021/22:206 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

Enligt betänkandet ska statens regressfordringar vid verkställighet handläggas som enskilda mål hos Kronofogden. För att verkställighet av regressfordran ska vara möjlig måste en exekutionstitel utverkas genom dom eller betalningsföreläggande.

De föreslagna överklagandebestämmelserna kan komma att påverkas av förslaget i prop. 2021/22:206 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut. I nämnda proposition föreslås en ändring av 3 kap. 1 § sjätte punkten utsökningsbalken (1981:774) vilket skulle medföra att förvaltningsmyndigheters beslut som innefattar betalningsskyldighet får verkställas omedelbart, förutsatt att beslutet får överklagas i annan ordning än den som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

Boverkets beslut om fastställt årsbelopp enligt förslagets 21 § skulle därför omfattas av 3 kap. 1 § sjätte punkten utsökningsbalken i dess föreslagna nya lydelse, eftersom beslutet fastställer en betalningsskyldighet. Boverkets beslut får överklagas enligt 42 §. Det innebär att Boverkets beslut om fastställt årsbelopp skulle hanteras som allmänt mål vid verkställighet hos Kronofogden, i motsats till utredningens förslag.

Att beslutet vid verkställighet kommer att handläggas som allmänt mål vid Kronofogden får även andra följdverkningar t.ex. vad gäller preskriptionstid, 3 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. Vidare föreskrivs i 27 § förutsättningarna för avskrivning av statens återkrav. De allmänna förutsättningarna för avskrivning av fordringar som handläggs som allmänna mål vid verkställighet framgår av 5 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter och beslutas av Skatteverket. Om statens återkrav kommer att handläggas som allmänna mål enligt resonemanget ovan, föreslår Kammarkollegiet att det i 27 § anges att Boverket får besluta om avskrivning.

Att fordran vid verkställighet hanteras som allmänt mål påverkar även kostnaderna för indrivning eftersom betalningsskyldigheten inte behöver prövas i en domstolsprocess i allmän domstol

I 41 § anges att statens fordringar enligt förordningen ska hanteras i enlighet med hanteringsförordningen. Hanteringsförordningen är dock tillämplig på mål som handläggs som enskilda mål vid verkställighet hos Kronofogden. Hanteringsförordningens tillämplighet förutsätter således att regressfordringar enligt förordningen handläggs som enskilda mål.

Anslag

Kammarkollegiet bistår efter överenskommelse med Boverket med indrivning av de fordringar som överlämnats till Kammarkollegiet för det ändamålet. Inom ramen för den verksamheten tillhandahåller Kammarkollegiet, utöver vad som framgår av sammanställningen över kostnader på s. 366 i betänkandet, bl.a. följande. Bevakning av borgenärens rätt i samband med ansökan om skuldsanering och konkurs, företrädande av borgenären vid domstolsprocesser avseende mål om överklagat beslut om utmätning eller skuldsanering, yttranden till Kronofogden i samband med begäran om rättelse av betalningsanmärkning samt hantering av begäran om ackord och eftergift som inkommer direkt från en gäldenär. För dessa arbetsuppgifter debiterar Kammarkollegiets jurister borgenären för nedlagd tid med belopp motsvarande den av Domstolsverket fastställda timkostnadsnormen för rättsliga biträden som innehar F-skattsedel (exklusive mervärdesskatt). Kammarkollegiet framhåller att beräkning av anslag till Boverket bör ta höjd för täckande av kostnader för sådana uppgifter.

I detta ärende har enhetschefen Peter von Wowern beslutat.
Anton Karlsson, Linnéa Schille och Jonathan Nirmark har varit föredragande.
Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 4 oktober 2020.

Kammarkollegiets diarienummer: 3475-2022

Departementets diarienummer: