• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på Djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Remissvar gällande Uppdraget att föreslå vilka bestämmelser på Djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på förslagen. Vi vill dock göra följande kommentarer gällande avsnittet med konsekvenser för länsstyrelsen.

I avsnittet anges att Kammarkollegiet har en hantering som är ”en relativt tung och
dyr process”. Kollegiet ställer sig frågande till detta påstående, då det av promemorian varken framgår vilken hantering som avses eller vad problemen eller
kostnaderna skulle utgöras av.

Vår uppgift är att hantera sanktionsavgifter inom ett flertal områden där det
föreskrivs i lag eller förordning att betalning av de aktuella avgifterna ska göras till
Kammarkollegiet, se t.ex. 39 h § livsmedelsförordningen (2006:813). Denna
verksamhet finansieras således inte av några avgifter som belastar den instans som
fattar beslut om sanktionsavgift.

Det bör också framhållas att Kammarkollegiet under de senaste åren fått flera nya
administrativa sanktionsavgifter att hantera inom ramen för tilldelat anslag. Om
ännu fler sådana tillkommer bedömer Kammarkollegiet att ytterligare anslag kan
komma behövas för att kunna hantera dessa.

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Martin Sundelius efter
föredragning av enhetschef Peter von Wowern.

Remissvaret skickades till Näringsdepartementet den 1 juli 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4573-2022

Departementets diarienummer: N2022/00845