Utkast till proposition om grundläggande omställnings- och kompetensstöd (A2021/01333)

Yttrande över remiss av utkast till proposition om grundläggande omställnings- och kompetensstöd (A2021/01333)

Kammarkollegiet lämnar följande synpunkter på remissen:
§ 6, avsnitt 7.2 Undantag för vissa anställda
Kammarkollegiet har inga synpunkter på lämnat förslag. Den föreslagna utökningen av regleringen avseende vilka som är behöriga att söka omställnings- och kompetensstöd, ger nödvändiga förtydligande av vilka som omfattas av begreppet anställd.

§§ 17-22, avsnitt 10 Återbetalning av ersättning
Kammarkollegiet är positiv till den föreslagna utökningen av regleringen, vilken
förtydligar och ger myndigheten möjlighet att hantera återkrav av ersättning till
arbetsgivare på ett effektivt sätt.

§ 25, avsnitt 12 Uppgiftsskyldighet
Avseende föreslagen reglering av uppgiftsskyldighet vill Kammarkollegiet ange
följande:
Kammarkollegiet delar regeringens uppfattning att det föreslagna nya systemet för
omställnings- och kompetensstöd bör följas upp och utvärderas. Däremot anser
Kammarkollegiet att myndigheten inte bör vara den som ges ansvar att utvärdera
och följa upp andra omställningsorganisationers insatser. Det är en roll som inte bör kombineras med ett ansvar för den nya offentliga omställningsorganisationen. I detta avseende behöver uppföljning och utvärdering utföras av annan organisation.

Föreslagen reglering anger att registrerade omställningsorganisationer ska lämna
uppgifter till Kammarkollegiet för analys-, uppföljnings- och utvärderingsarbete.
Kammarkollegiet genomför för närvarande en analys av hur goda förutsättningar för uppföljning och utvärdering ska kunna skapas avseende det grundläggande
omställnings- och kompetensstödet. Redovisning ska lämnas senast den 31 mars
2022.

För att möjliggöra utvärdering behöver uppgifter samlas och lagras över lång tid.
Kammarkollegiet anser att regleringen av omställningsorganisationernas
uppgiftsskyldighet bör utformas så att den inte utesluter att lagring av data kan ske
utanför Kammarkollegiets organisation. Exempelvis vid annan myndighet med
statistikansvar. En sådan ordning kan visa sig vara den effektivaste. I redovisningen som lämnas den 31 mars kommer Kammarkollegiet återkomma till hur systemet bör utformas.

§§ 26-27, avsnitt 13 Omprövning och överklagande
Kammarkollegiet är positiv till den nu föreslagna regleringen av hur överklagande
ska ske och anser att den kommer att bidra till en effektivisering av
handläggningsflödet.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunnar Larsson. Föredragande
har varit avdelningschef Ulrika Johansson. I den slutliga beredningen har avdelningscheferna Anna Bünger och Anna Walldén deltagit. Yttrandet skickades till Arbetsmarknadsdepartementet den 7 februari 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1254-2022

Departementets diarienummer: A2021/01333