Yttrande över promemoria om ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat en student vid ett svenskt universitet eller vid en yrkeshögskola under t ex praktik, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1, 2 och 5 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat.

Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses, enligt den nu föreslagna författningsändringen, sjukdom som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) om sjukdomen har ådragits i arbetet.

Kammarkollegiet anser att den praktik som studenterna genomgår under utbildningen ovan också bör omfattas av den nya lagstiftningen avseende skydd för en samhällsfarlig sjukdom som har ådragits i arbetet.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga övriga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschefen Erland Törngren.

Remissvaret skickades till Socialdepartementet den 4 februari 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-672-2022

Departementets diarienummer: S2021/00193