Kammarkollegiets yttrande över promemoria om nya könstillhörigheter

Yttrande gällande promemoria om nya könstillhörigheter.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta, har kollegiet inga synpunkter på betänkandet.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Ulrika Johansson efter föredragning av enhetschefen Erland Törngren. Remissvaret skickades till Socialdepartementet den 4 februari 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-10078-2021

Departementets diarienummer: S2021/07285