Yttrande över remiss från Miljödepartementet – EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur (dnr M2022/01470)

Behov av förtydliganden i artikel 7.2

Av artikel 7.2 i EU-kommissionens förslag på förordning följer:

”När medlemsstaterna avlägsnar barriärer ska de i första hand ta bort obsoleta barriärer som inte längre behövs för produktion av förnybar energi, inlandssjöfart, vattenförsörjning eller annan användning.”

Den officiella engelska versionen av artikel 7.2 formuleras enligt följande.

“When removing barriers, Member States shall primarily address obsolete barriers, which are those that are no longer needed for renewable energy generation, inland navigation, water supply or other uses.”

Kollegiet anser att i synnerhet den svenska översättningen av artikel 7.2 innebär oklarheter angående tilltänkt tillämpning av föreslagna förordning utifrån angivna mål. Som exempel på oklarheter vid tillämpning kan nämnas följande:

  1. Formuleringen i artikel 7.2 skulle kunna tolkas som en exemplifiering av obsoleta barriärer.
  2. Formuleringen i artikel 7.2 skulle även kunna tolkas som en uttömmande uppräkning av obsoleta barriärer där innebörden av annan användning inte närmare definieras. Kollegiet anser att den engelska översättningen ligger närmast denna tolkning.
  3. Formuleringen i artikel 7.2 skulle slutligen motsatsvis kunna tolkas som ett generellt krav att avlägsna barriärer med undantag för de barriärer som behövs för produktion av förnybar energi, inlandssjöfart, vattenförsörjning eller annan användning, där innebörden av annan användning inte närmare definieras.

Någon vägledning med anledning av ovan nämnda oklarheter framgår enligt kollegiets mening inte av föreslagna förordning. Även om den engelska översättningen enligt kollegiets mening ger viss vägledning kvarstår oklarheter även enligt denna version, exempelvis kan nämnas hur den närmare definitionen av annan användning ska tolkas. För att underlätta den praktiska tillämpningen utifrån förordningens formulerade syften, anser kollegiet därmed sammanfattningsvis att den närmare innebörden av artikel 7.2 behöver förtydligas.

Kammarkollegiet har, utifrån de aspekter som kollegiet i övrigt har att beakta, inga synpunkter på remitterat förslag.

Detta beslut har fattats av enhetschef Peter von Wowern. Juristen Torkel Blomqvist har varit föredragande.

Remissvaret skickades till Miljödepartementet den 31 oktober 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-6559-22

Departementets diarienummer: M2022/01470