Säkerhet och tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)

Kammarkollegiets yttrande över SOU 2021:96 – Säkerhet och tillgänglighet vid val.

Sammanfattning

Kammarkollegiet tillstyrker förslagen i betänkandet och vill understryka vikten av och peka på behov i vissa avseenden som anges nedan.

Skyddet för fria och hemliga val – övervägande och förslag

Avsnitt 3.9: Det är extra viktigt att stärka valsystemets motståndskraft mot manipulationer mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläge som råder i Sverige och omvärlden för närvarande. Mot denna bakgrund ser Kammarkollegiet att, likt utredningen föreslår, ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor i administrationen kring val bör inrättas skyndsamt samt att detta införs tillsammans med en rutin för samordning och rapportering av incidenter i samband med att val genomförs.

Valobservatörers status – överväganden och förslag

Avsnitt 6.6: Friheten att kunna bevaka valsituationer för gemene man är viktig och bör tryggas. Samtidigt är det viktigt att särskilda regler för ackreditering av valobservatörer med syfte att skydda samhället mot att vissa grupper kan använda systemet för att föra fram åsikter i propagandistiskt och vilseledande syfte.

Val vid allvarliga fredstida kriser – överväganden

Avsnitt 10.6: Vidare vill Kammarkollegiet lyfta frågan kring att samhället inte helt kommer kunna förlita sig på att digital hantering i samband med ett val är tillgängligt och tillförlitligt. Därför vill Kammarkollegiet peka på behovet av att det finns en beredskap för en analog hantering i syfte att säkra val genom hela valprocessen, från förberedelse för val till själva genomförandet samt efterarbetet av val. Slutligen är det av yttersta vikt att det skapas ett relevant skydd som medger att medborgarna fritt och utan påverkan kan rösta.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Ulrika Johansson. Föredragande har varit riskmanager Martin Gälldin. I den slutliga handläggningen har även informationssäkerhetssamordnare Magnus Matts deltagit. Remissvaret skickades till Justitiedepartementet den 13 april 2022.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-1344-2022

Justitiedepartementets diarienummer: 2022/00209