Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamheter

Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamheter.

Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet följande synpunkter på rubricerad promemoria.

Förutsättningar för längre arbetstid än 10 år

För en ökad förutsebarhet vid kommande miljöprocesser anser Kammarkollegiet det motiverat med en närmare exemplifiering angående vilka andra samhälleliga funktioner än välfungerande infrastruktur, som ska inräknas som ett väsentligt samhällsintresse och därmed ska kunna motivera en längre arbetstid än tio år.

Förslag på obligatorisk omprövning av återstående arbeten i tid

Kammarkollegiet uppfattar nuvarande förslag angående obligatorisk omprövning, såsom att nya rättskraftskyddade villkor för återstående arbeten, efter obligatorisk omprövning, skulle löpa parallellt med grundtillståndet för vattenverksamheterna. Enligt kollegiets mening bör tillsynsmyndigheternas förutsättningar att bedriva effektiv tillsyn belysas närmare utifrån dessa föreslagna premisser. Hur en obligatorisk omprövning som endast avser resterande arbeten, ska förhålla sig till principen om en sammanhållen prövning, bör enligt kollegiet vidare tydligare tas ställning till.

Enligt Kammarkollegiets mening bör även närmare utredas hur eventuell rättskraft som omfattar nya omprövade villkor för återstående arbeten, skulle kunna påverka förutsättningarna att ompröva grundtillståndet för aktuella vattenverksamheter. Detta särskilt med beaktande av att det enligt nuvarande förslag inte ska vara möjligt att genom omprövning av återstående arbeten sätta så stränga villkor eller andra bestämmelser att verksamheten avsevärt försvåras.

Remissvaret beslutades av enhetschef Peter von Wowern efter föredragning av juristen Torkel Blomqvist och skickades till Miljödepartementet den 3 februari 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-20013-22

Miljödepartementets diarienummer: M2022/02272