En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder (SOU
2022:51)

Remissvar gällande En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder.

Kammarkollegiet har följande synpunkter på förslagen i det remitterade betänkandet.

Kammarkollegiet framhåller att statliga fordringar som har överlämnats för indrivning eller verkställighet hos Kronofogdemyndigheten kommer framgå i statistiken över hushållens skulder men inte statliga fordringar där ingen aktiv indrivning pågår t.ex. för att gäldenären har dålig solvens. Det medför att skuldkvoten per person kan vara högre än vad som kommer framgå av statistiken. Kammarkollegiets uppfattning är att utredningen närmare borde ha analyserat behovet av statistik över befolkningens skulder och tillgångar med hänsyn till den utredning som pågår angående ett system för skuldregister (dir. 2021:108).

Remissvaret beslutades av enhetschef Peter von Wowern efter föredragning av advokatfiskalen Emilia Persson och skickades till Finansdepartementet den 28 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 22582-2022

Departementets diarienummer: Fi2022/03071