Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Remissvar gällande Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kammarkollegiet ställer sig positiv till förslagen i promemorian om att en studerande ska ha möjlighet att återkvalificera sig till ytterligare veckor med omställningsstudiestöd. Kammarkollegiet vill dock framföra synpunkter på avsnitt 4.3 och 7.2 i promemorian. Synpunkterna redovisas nedan.

4.3 Fler veckor med stöd kan lämnas bara om övriga villkor för att lämna stöd är uppfyllda

I promemorian anges att prövningen om en utbildning stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov ska göras enbart första gången den studerande ansöker om stöd för en och samma utbildning.

Mot bakgrund av att prövningen ska beakta arbetsmarknadens behov och denna är föränderlig över tid anser Kammarkollegiet att det bör vara lämpligt att genomföra en ny prövning av utbildningen, som den studerande kan ha påbörjat 15 år tidigare.

7.2 Vilka berörs av förslaget?

Av förslaget framgår att sökanden som har haft omställningsstudiestöd för en viss utbildning har förtur till stöd för fortsatta studier på samma utbildning, i enlighet med 4 § 2 st. i förordning (2022:857) om omställningsstudiestöd.

Eftersom stöd ges i mån av tillgängliga medel finns det en risk att de som ansöker om stöd för första gången, och de som återkvalificerar sig för att studera på en ny utbildning, blir utan stöd. Mot bakgrund av de synpunkter som framförts ovan skulle dessutom en sökande som omfattas av förtursregeln kunna få ytterligare veckor med stöd för en utbildning som inte har prövats om denna fortfarande svarar mot arbetsmarknadens behov.

Kammarkollegiet är av uppfattningen att förutsättningarna för att få ytterligare veckor med omställningsstudiestöd bör vara lika för alla och att den som återkvalificerar sig för stöd inte ska ha förtur framför den som söker för första gången.

4 § 2 st. i förordning (2022:857) om omställningsstudiestöd bör därför inte gälla för den som ansöker om ytterligare veckor.

Remissvaret beslutades av avdelningschef Anna Walldén efter föredragning av utvecklingshandläggare Linda Nettelbo och skickades till Utbildningsdepartementet den 17 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-22530-2022

Departementets diarienummer: U2022/03966