Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Remissvar på Förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder.

 Kammarkollegiet har inga synpunkter på det remitterade förslaget.

Remissvaret beslutades av chefen för kapitalförvaltningsavdelningen Katarina Ahlstedt efter föredragning av juristen Marie-Louise Törnblad och skickades till Finansinspektionen den 5 april 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-4398-23

Finansinspektionens diarienummer: 22-25593