Promemorian Frågor om val till Sametinget

Remissvar gällande promemorian Frågor om val till Sametinget.

Kammarkollegiet har tagit del av promemorian Frågor om val till Sametinget.
Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Remissvaret beslutades av chefsjurist Elisabeth Hammar efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson och skickades till Kulturdepartementet den 28 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2817-2023

Departementets diarienummer: Ku2023/00151