Utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022 (KN2023/02306)

Remissvar gällande Utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022 (diarienummer KN2023/02306).

Kammarkollegiet har tagit del av utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november–december 2022. Utifrån de aspekter som Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter.

Remissvaret beslutades av ekonomichef Martin Sundelius efter föredragning av verksjuristen Tomas Gustavsson och skickades till Klimat- och näringslivsdepartementet 1 mars 2023.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-2510-2023

Departementets diarienummer: KN2023/02306