• Start
  • Om oss
  • Remissvar
  • Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring

Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring

Remissvar gällande Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring.

Utifrån de aspekter Kammarkollegiet har att beakta har kollegiet inga synpunkter på förslagen i redovisningen av uppdraget.

I det fall regeringen beslutar att någon del av verksamheten ska avvecklas vill Kammarkollegiet betona vikten av att ett sådant beslut tydligt anger att Ekonomistyrningsverket och/eller Statskontoret ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder för att avvecklingen ska kunna ske per det datum regeringen bestämmer.

Skulle regeringen även anse att det behövs ett kompletterande uppdrag till Kammarkollegiet att därefter hantera kvarvarande avvecklingsåtgärder är det viktigt att det uppdraget ges i så pass god tid att det kan samordnas med det ansvar regeringen gett Ekonomistyrningsverket och/eller Statskontoret.

I detta ärende har avdelningschefen Martin Sundelius beslutat och juristen Karin Bergh varit föredragande. Remissvaret skickades till Finansdepartementet den 17 juni 2024.

Kammarkollegiets diarienummer: 3.1-3804-2024

Departementets diarienummer: Fi2024/00603