Förteckning över våra uppgifter

Vi har drygt 35 uppgifter enligt vår instruktion. Här är de sorterade efter den avdelning som har ansvarar för dem.

Arvsfondsavdelningen

Bevaka Arvsfondens rätt

Avdelningen ger handläggarstöd åt:

Arvsfondsdelegationen

Ekonomi- och förvaltningsavdelningen

Försäkringsavdelningen

Kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningen erbjuder förvaltning av kapital till stiftelser och fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

Kapitalförvaltning

Avdelningen ger handläggar- och kanslistöd samt ansvarar för kapitalförvaltning åt:

Kärnavfallsfonden

Avdelningen ansvarar för kapitalförvaltningen åt:

Allmänna arvsfonden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlig omställningsorganisation

Kammarkollegiet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inrättandet av ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt en offentlig omställningsorganistion.

Rättsavdelningen

Auktorisation av tolkar och översättare
Begravningsavgift
Behörig myndighet för alternativ tvistlösning
Företräda allmänt vattenområde
Företräda staten i ärenden om ersättning enligt miljöbalken
Inkassoverksamhet för statliga fordringar
Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet
Kommun- och landstingsgränser
Miljörätt
Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten
Pröva staten i vissa ärenden om skadeståndsanspråk
Radio- och tv-avgifter
Registrering av trossamfund
Resegarantier
Viss gemensam offentlig service
Stämpelskatt
Vigselrätt

Avdelningen ger handläggarstöd åt:

Alkoholsortimentsnämnden
Fideikommissnämnden
Stiftelsen för Kungafonden Med folket för fosterlandet
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Statens överklagandenämnd

Övriga uppdrag som Rättsavdelningen handlägger:

 • Föra register över utbildade tolkar
 • Prövning av ersättning till staten vid konsulär katastroftjänst
 • Återkrav gällande stöd från Allmänna Arvsfonden
 • Förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter
 • Handlägga frågor om statens fasta egendom
 • Handlägga ärenden om rättelse enligt jordabalken
 • Handlägga ärenden om ersättning vid ingripanden för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
 • Bevaka statens kvarstående avtalsrättigheter avseende statens gruvegendom
 • Nationell kontaktpunkt för frågor om europeiska politiska partier och stiftelser
 • Fastighetsrättsliga arkivutredningar
 • Återbetalning av stöd till Allmänna arvsfonden.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-12-17