Auktorisation av tolkar och översättare

Vårt auktorisationsuppdrag bygger på samhällets behov av kompetenta översättare och tolkar som varje dag verkar för att information i skriftliga dokument och samtal överförs korrekt. Vi prövar och godkänner kunskapsnivån hos tolkar och översättare med ett prov eller utifrån deras utländska yrkeskvalifikationer. Vi bedömer även deras lämplighet för yrket.

Vi genomför auktorisationsprov för tolkar i cirka 50 språk. För tolkar genomförs proven på två olika nivåer: auktoriserad tolk och auktoriserad tolk med speciell kompetens som rättstolk respektive sjukvårdstolk. Auktorisationsprov för översättare genomförs i cirka 30 språk till eller från svenska.

Med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollerar vi om tolken eller översättaren har det som krävs, kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå.

Vi utövar tillsyn över auktoriserade tolkar och översättare.

Vi för även ett nationellt register för auktoriserade och utbildade tolkar samt ett register för auktoriserade översättare. De uppgifter som publiceras i vårt tolkregister är även tillgängliga för Kammarkollegiets avropstjänst för tolkförmedlingstjänster (tolkportalen) för att tolkanvändare ska kunna verifiera tolkars kompetens.

Vi utfärdar även tolk- och translatorsföreskrifter, föreskrifter om registret över utbildade tolkar samt råd om god tolk- och translatorssed.

Kammarkollegiets tolk- och translatorsföreskrifter

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för vårt uppdrag att föra register över tolkar och översättare. Registerföringsuppdraget regleras av 12 § och 16 a § i förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Behandlingen av personuppgifter sker som ett led i Kammarkollegiets myndighetsutövning.

Kammarkollegiets behandling av personuppgifter och de registrerades rättigheter

Särskilt regeringsuppdrag för fler auktoriserade tolkar

I regleringsbrevet 2017 fick vi i uppdrag att utveckla och anpassa auktorisationsverksamheten till samhällets förändrade tolkbehov.

Vi lämnade två rapporter om hur samhällets efterfrågan på auktoriserade tolkar bättre kan tillmötesgås genom vår auktorisationsverksamhet:

Tolkanvändning i staten. Så skapar bristande kvalitetskrav brist på auktoriserade tolkar, november 2017 Pdf, 2.3 MB. (Pdf, 2.3 MB)

Fler auktoriserade tolkar - vägen dit, april 2017 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

På riksdagens webbplats

Vill du söka till auktorisationsprov för tolk eller översättare?

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-06