Bidrag för säkerhetshöjande åtgärder

Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, ideella föreningar och stiftelser som känner rädsla för våld, hot eller trakasserier kopplat till föreningens verksamhetslokal ansöka om statsbidrag. Vi har i uppdrag att ta emot ansökningar och betala ut stöd om ansökan beviljas.

Lag för säkerhetshöjande åtgärder

Regeringen har beslutat att organisationer kan beviljas stöd för skydd och bevakning av sin verksamhetslokal om organisationen påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet.

Lagen gäller från den 1 oktober 2018.

Läs mer om den nya stödordningen för säkerhetshöjande åtgärder på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt uppdrag

Vi tar emot och prövar ansökningarna. Vi betalar även ut stöd om ansökan beviljas. Polisen gör en bedömning av om de säkerhetshöjande åtgärdernas lämplighet.

Alla som beviljas ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder måste redovisa hur medlen har använts. Redovisningen avser såväl en ekonomisk del som en redogörelse för hur man upplever att åtgärden har höjt säkerheten.

Utöver redovisningen har Kammarkollegiet som mål att besöka 10 % av de som beviljats bidrag för att på plats följa upp hur bidraget har använts.

Tidigare prövade Myndigheten för stöd till trossamfund frågor om statsbidrag och gav även bidrag till säkerhetshöjande åtgärder, men då bara till församlingar inom bidragsberättigade trossamfund. Nu har målgruppen utvidgats så att även organisationer inom civilsamhället kan beviljas stöd under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier?

Ta reda på om din organisation kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-11-17