Avstå från ett anonymt bidrag

Enligt 7 § andra stycket lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier ska för anonyma bidrag uppgift om vilket bidrag som har lämnats och bidragets storlek anges särskilt i intäktsredovisningen. Det finns möjlighet att avstå från ett anonymt bidrag. I Konstitutionsutskottets betänkande (2013/14:KU35 s. 31), som behandlade regeringens lagförslag (prop. 2013/14:70), uttalade utskottet följande.

"Om ett anonymt bidrag lämnas till ett parti eller en valkandidat är det dock, som Lagrådet berört, viktigt att det finns en möjlighet att kunna avstå från bidraget. För att ett anonymt bidrag inte ska anses mottaget bör partiet eller kandidaten avstå från det så snart som det är praktiskt möjligt.

Har pengar satts in på partiets eller valkandidatens konto kan en möjlighet vara att återföra pengarna till avsändarkontot. Om det inte är möjligt eller om bidraget utgörs av annat än en insättning på ett konto bör det anonyma bidraget lämnas till ett från samtliga partier oberoende ändamål. Enligt utskottets mening är Allmänna arvsfonden ett sådant lämpligt ändamål." 

Ett parti eller en valkandidat som vill följa Konstitutionsutskottets uttalande och avstå från det anonyma bidraget till förmån för Allmänna arvsfonden kan göra detta genom att betala in beloppet till arvsfondens bankgiro 417-6723 och ange referens "dnr 10.7-5177-17 avstående av anonymt bidrag [partinamn/valkandidat]". 

Skicka också gärna ett meddelande till Kammarkollegiet i samband med inbetalningen om att inbetalning har skett. Ange "dnr 10.7-5177-17" i meddelandet.

20 juni 2017