Frågor och svar om insyn i partiers finansiering (SFS 2014:105)

Från vilket datum gäller redovisningsperioden?

Från och med intäktsredovisningen avseende 2015 och framåt ska intäktsredovisningen avse tolvmånadersperioder.

Vilka intäkter ska redovisas?

Alla intäkter som rör partiers politiska verksamhet ska redovisas. Det gäller både bidrag, finansiella intäkter och andra intäkter som finansierar den politiska verksamheten. Dessutom ska partiet redovisa bidrag till varje personvalskampanj som lett till att en kandidat blivit utsedd till ledamot eller ersättare till en ledamot i riksdagen eller i Europaparlamentet.

Vem har bestämt att intäkterna ska redovisas?

Riksdagen har beslutat om en ny lag som trädde i kraft den 1 april 2014. Lagen innebär att partier och enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet årligen ska lämna intäktsredovisning till Kammarkollegiet. Allmänheten ska sedan kunna ta del av dessa uppgifter genom att de offentliggörs på kollegiets webbplats.

När kommer Kammarkollegiet publicera redovisningarna?

Senast 1 juli 2017 ska partierna ha lämnat sina redovisningar till Kammarkollegiet. Uppgifterna publiceras på kollegiet webbplats i den takt de kommer in.

Ska bidrag från lokala partier redovisas?

Ja. Bidrag som kommer till partiets riksorganisation från partiets från lokala organisationer ska redovisas som bidrag från andra delar av partiets organisation.

Ska personer som inte står på valbar plats redovisa sina personvalskampanjer?

Partiet ska redovisa bidrag till kandidater som blivit valda till ledamöter eller ersättare för ledamöter i riksdagen eller Europaparlamentet.Om den enskilda kandidaten stått på valbar plats på valsedeln eller inte spelar ingen roll.

Hur identifieras bidragsgivaren - behöver personnummer anges?

Lagen ger inga klara besked om vilka personuppgifter som ska redovisas. Partier ska spara uppgifter om bidragsgivares identitet men det ställs inte krav på att göra några större efterforskningar om uppgifter som saknas. Kammarkollegiet har tagit fram blanketter där namnet ska kompletteras med personnummer eller adress till den som lämnat bidraget.

Går det att ge ett bidrag anonymt?

Ja, men partiet har då inte rätt att ta emot partistöd. Om partiet känner till vem som är bidragsgivare ska uppgift om bidragsgivarens identitet, typ av bidrag och bidragets storlek lämnas till Kammarkollegiet. Uppgifterna är offentliga.

Innebär inte redovisningen åsiktsregistrering?

Enligt 2 kap. 3 § regeringsformen, som är svensk grundlag, får ingen svensk medborgare utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Förbudet innebär alltså i och för sig inte att uppgifter om politisk åskådning aldrig skulle kunna få antecknas i ett register. Frågan bedömdes av Lagrådet som ansåg att registreringen av bidragsgivare inte strider mot förbudet mot åsiktsregistrering.

Även frågan om det är förenligt enligt 2 kap. 1 § 5 regeringsformen att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad föreningsfrihet, dvs. frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften, bedömdes av Lagrådet inte innebära någon kränkning av föreningsfriheten.

Redovisning av anonyma bidrag – ska varje enskilt anonymt bidrag redovisas var för sig?

Ja. Av intäktsredovisningen ska det framgå vilket slags bidrag som har lämnats och bidragets storlek. Det ska även framgå hur många anonyma bidrag ett parti totalt har tagit emot.

Om en valkandidat som bedriver valkampanj byter parti under perioden – vad gäller då?

Byter en kandidat parti under perioden ses det som två personvalskampanjer. Kandidaten ska i så fall lämna två redovisningar, en till det gamla partiet och en till det nya, om bytet skett under en redovisningsperiod. Respektive parti ska redovisa bidrag för den personvalskampanj kandidaten haft.

Ska offentligt stöd (samt andra intäkter) redovisas enligt kontantprincipen eller bokföringsmässiga grunder?

En intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga en inkomst som redovisas på den eller de perioder då inkomsten uppkom.

Vad ska redovisas när det gäller stöd till partiers kvinnoorganisationer?

Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet på central nivå ska redovisas. I det innefattas även kvinnoorganisationer som är organiserade som nätverk inom partiet. Om verksamheten i en kvinnoorganisation bedrivs i en sidoorganisation i anslutning till ett parti gäller däremot inte någon redovisningsskyldighet för partiet.

Hur ska tillhandahållande av tjänster värderas?

En tjänst ska i normalfallet värderas till sitt verkliga värde, det vill säga marknadsvärdet för tjänsten. Undantag gäller för sedvanligt frivilligt arbete. Ett sådant kan t.ex. vara att en privatperson delar ut flygblad i en valrörelse eller tillhandahåller mat och dryck i samband med ett partimöte.

Ska en insamling till förmån för drabbade i annat land redovisas?

Nej. Redovisningsskyldigheten avser ett partis politiska verksamhet. Internationell biståndsverksamhet räknas inte som politisk verksamhet. 

Anonymt bidrag - när anses ett parti ha tagit emot ett sådant?

För att ett anonymt bidrag inte ska anses mottaget bör partiet eller kandidaten avstå från det så snart som det är praktiskt möjligt. Har pengar satts in på partiets eller valkandidatens konto kan en möjlighet vara att återföra pengarna till avsändarkontot. Om det inte är möjligt eller om bidraget utgörs av annat än en insättning på konto bör det anonyma bidraget lämnas till ett från samtliga partier oberoende ändamål. Allmänna arvsfonden kan vara ett sådant lämpligt ändamål.

Hur redovisas ett anonymt bidrag som har lämnats till partiet på lokal nivå och sedan skickas vidare till riksorganisationen/moderpartiet?

En intäktsredovisning ska innehålla uppgifter om storleken av bl.a. bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer.

Vad ska en revisor granska?

Av lagen och dess förarbeten framgår bland annat att en revisors granskning ska avse frågan om intäktsredovisningen har upprättats i enlighet med lagens krav. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.  Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som sedan ska skickas in till Kammarkollegiet tillsammans med intäktsredovisningen. 

11 april 2017