Regler för partifinansiering

Senast den 1 juli 2016 ska partier ha skickat in intäktsredovisning till Kammarkollegiet. När en intäktsredovisning kommer in till kollegiet offentliggör vi uppgifterna under sidan om redovisning.

Lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Den 1 april 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att partier och enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet årligen ska lämna intäktsredovisning till Kammarkollegiet. Allmänheten ska sedan kunna ta del av dessa uppgifter genom att de offentliggörs på kollegiets webbplats. Lagen (2014:105) om insyn i finansiering av partier

Förarbetena till lagen finns i prop. 2013/14:70. Riksdagens konstitutionsutskott behandlade propositionen i betänkande 2013/14:KU 35. Regeringen har genom direktiv 2014:90 tillsatt en kommitté för översyn av regleringen.

Vilka ska lämna intäktsredovisning? 

Lagen omfattar:

  • Partier som deltar i val till riksdagen eller Europaparlamentet
  • Partier som har mandat i riksdagen eller Europaparlamentet
  • Partier som får stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier
  • Partiet redovisa bidrag till varje personvalskampanj som lett till att en kandidat blivit utsedd till ledamot eller ersättare till en ledamot i riksdagen eller i Europaparlamentet.

De behöver inte lämna intäktsredovisning

Partier som deltar eller har deltagit i val till region-, landstings- eller kommunfullmäktige samt partier som deltar i val till Sametinget är inte skyldiga att lämna intäktsredovisning.  

Vad ska redovisas?

Ett parti ska redovisa hur det har finansierat sin politiska verksamhet. Av redovisningen ska det tydligt framgå vilka medel som kommit verksamheten till godo och varifrån medlen kommer.

Om ett parti har tagit emot ett bidrag till ett värde som överstiger ett halvt prisbasbelopp (det vill 22 250 kr enligt 2015 års nivå) ska även bidragets storlek, vad det består av och bidragsgivarens identitet redovisas.

Om någon efter ett personval har utsetts till ledamot eller ersättare för en ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet ska partiets intäktsredovisning avse även ledamotens eller ersättarens personvalskampanj.

Anmälan

Om summan av de belopp som ska redovisas understiger ett halvt prisbasbelopp ska partiet i stället göra en anmälan om detta till Kammarkollegiet.

Hur går redovisningen till?

Om ett parti enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldigt att utse en revisor ska denne granska intäktsredovisningen. Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som ska skickas in tillsammans med intäktsredovisningen.

När Kammarkollegiet tagit emot intäktsredovisningen offentliggörs uppgifterna på www.kammarkollegiet.se

Om en bidragsgivare är en fysisk person kommer summan på bidraget publiceras men inte uppgifter om dennes identitet.

För vilken period ska intäkterna redovisas?

Om ett parti är bokföringsskyldigt enligt bokföringslagen (1999:1078) ska intäktsredovisningen avse räkenskapsår. I annat fall ska redovisningen avse kalenderår.

Senast den 1 juli året efter det räkenskapsår eller kalenderår som intäktsredovisningen avser ska handlingarna ha kommit in till kollegiet.

08 mars 2017