Intäktsredovisning Liberalernas riksorganisation

Avser period 2016-01-01 t o m 2016-12-31

Offentligt stöd

Sammanfattning av tabellen
Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier:13 421 071 kr
Stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen:18 003 400 kr
Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet: kr
Summa offentligt stöd:31 424 471 kr

Intäkter

Sammanfattning av tabellen
Intäkter från försäljning:4 850 374 kr
Intäkter från lotterier: kr
Intäkter från insamlingar: kr
Intäkter från liknande verksamheter: kr
Summa intäkter:4 850 374 kr

Medlemsavgifter

Sammanfattning av tabellen
Medlemsavgifter:1 239 178 kr
Summa medlemsavgifter:1 239 178 kr

Bidrag

Sammanfattning av tabellen
Bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer: kr
* Bidrag från privatpersoner:407 973 kr
* Bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder:482 911 kr

* Eventuella bidrag som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Anonyma bidrag:0 kr

Om partiet tagit emot anonyma bidrag särredovisas uppgifter om vilket anonymt bidrag som lämnats och bidragets storlek ovan.

Antal anonyma bidrag:0 st
Summa bidrag:890 884 kr

Särredovisning företag

Eventuella bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Sveriges kommun och landsting (222000-0315)Partibidrag317 320 kr
Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål (817600-1744)Bidrag150 000 kr
Summa:467 320 kr

Särredovisning privatpersoner

Eventuella bidrag från privatpersoner som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr

Särredovisning anonyma bidrag

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr
03 juli 2017