Intäktsredovisning Miljöpartiet de gröna

Avser period 2015-01-01 t o m 2015-12-31

Offentligt stöd

Sammanfattning av tabellen
Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier:14 544 450 kr
Stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen:20 670 000 kr
Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet:1 514 750 kr
Summa offentligt stöd:36 729 200 kr

Intäkter

Sammanfattning av tabellen
Intäkter från försäljning:6 139 124 kr
Intäkter från lotterier: kr
Intäkter från insamlingar: kr
Intäkter från liknande verksamheter:248 204 kr
Summa intäkter:6 387 328 kr

Medlemsavgifter

Sammanfattning av tabellen
Medlemsavgifter:1 635 741 kr
Summa medlemsavgifter:1 635 741 kr

Bidrag

Sammanfattning av tabellen
Bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer:2 091 675 kr
* Bidrag från privatpersoner:1 798 466 kr
* Bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder:640 252 kr

* Eventuella bidrag som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Anonyma bidrag:0 kr

Om partiet tagit emot anonyma bidrag särredovisas uppgifter om vilket anonymt bidrag som lämnats och bidragets storlek ovan.

Antal anonyma bidrag:0 st
Summa bidrag:4 530 393 kr

Särredovisning företag

Eventuella bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm, 222000-0315Till Miljöpartiets SKL grupps verksamhet426 252 kr
EU parlamentet, Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel, BelgienGruppresebidrag133 999 kr
Karlstad Kommun, 651 84 Karlstad, 212000-1850Kongressbidrag70 000 kr
Gröna Seniorer i Västra Götaland, Södra Kyrkogatan 3A, 523 30 Ulricehamn, 802446-9002Bidrag till nätverket Gröna Seniorer riks10 000 kr
Summa:640 251 kr

Särredovisning privatpersoner

Eventuella bidrag från privatpersoner som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
MEP bidrag113 716 kr
Gåva58 110 kr
Gåva74 400 kr
MEP bidrag113 420 kr
Gåva33 000 kr
MEP bidrag102 000 kr
Gåva71 200 kr
Gåva93 500 kr
Gåva68 200 kr
Gåva32 900 kr
Gåva27 450 kr
Gåva51 700 kr
Gåva56 250 kr
Gåva31 900 kr
MEP bidrag100 293 kr
Gåva37 600 kr
Gåva33 620 kr
Gåva36 670 kr
Summa:1 135 929 kr

Särredovisning anonyma bidrag

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr
08 mars 2017