Intäktsredovisning Miljöpartiet de Gröna Riksorganisationen

Avser period 2016-01-01 t o m 2016-12-31

Offentligt stöd

Sammanfattning av tabellen
Stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier:14 544 456 kr
Stöd enligt lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen:21 090 000 kr
Stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer till en kvinnoorganisation inom partiet:1 514 750 kr
Summa offentligt stöd:37 149 206 kr

Intäkter

Sammanfattning av tabellen
Intäkter från försäljning:7 055 598 kr
Intäkter från lotterier: kr
Intäkter från insamlingar: kr
Intäkter från liknande verksamheter:527 882 kr
Summa intäkter:7 583 480 kr

Medlemsavgifter

Sammanfattning av tabellen
Medlemsavgifter:1 793 363 kr
Summa medlemsavgifter:1 793 363 kr

Bidrag

Sammanfattning av tabellen
Bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer:2 775 043 kr
* Bidrag från privatpersoner:1 464 649 kr
* Bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder:453 460 kr

* Eventuella bidrag som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Anonyma bidrag:0 kr

Om partiet tagit emot anonyma bidrag särredovisas uppgifter om vilket anonymt bidrag som lämnats och bidragets storlek ovan.

Antal anonyma bidrag:0 st
Summa bidrag:4 693 152 kr

Särredovisning företag

Eventuella bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm, 222000-0315Till Miljöpartiets SKL-grupps verksamhet453 460 kr
Summa:453 460 kr

Särredovisning privatpersoner

Eventuella bidrag från privatpersoner som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Gåvor53 700 kr
Gåvor74 400 kr
Gåvor104 400 kr
Gåvor51 700 kr
Gåvor22 600 kr
Gåvor72 300 kr
Gåvor25 700 kr
Gåvor50 200 kr
Gåvor67 240 kr
Gåvor30 500 kr
Gåvor36 600 kr
Gåvor25 000 kr
Gåvor60 000 kr
Gåvor60 000 kr
Gåvor39 580 kr
Gåvor30 000 kr
Summa:803 920 kr

Särredovisning anonyma bidrag

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr
03 juli 2017