Intäktsredovisning Östman Erik - Moderata Samlingspartiet

Avser period 2014-04-01 t o m 2014-12-31

Intäkter

Sammanfattning av tabellen
Intäkter från försäljning: kr
Intäkter från lotterier: kr
Intäkter från insamlingar: kr
Intäkter från liknande verksamheter: kr
Summa intäkter:0 kr

Bidrag

Sammanfattning av tabellen
Bidrag från andra delar av partiets organisation, inbegripet sidoorganisationer:6 313 kr
* Bidrag från privatpersoner: kr
* Bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder: kr

* Eventuella bidrag som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Anonyma bidrag:0 kr

Om partiet tagit emot anonyma bidrag särredovisas uppgifter om vilket anonymt bidrag som lämnats och bidragets storlek ovan.

Antal anonyma bidrag:0 st
Summa bidrag:6 313 kr

Särredovisning företag

Eventuella bidrag från företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt från stiftelser och fonder som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr

Särredovisning privatpersoner

Eventuella bidrag från privatpersoner som överstiger tröskelvärdet särredovisas nedan.

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr

Särredovisning anonyma bidrag

Sammanfattning av tabellen
Summa:0 kr
08 mars 2017