Krav för att ett trossamfund ska kunna registreras

  • Trossamfundets ändamål  är att ha en gemenskap för religiös verksamhet där det ingår att ordna gudstjänst. Med gudstjänst menas också exempelvis sammankomster för gemensam bön och meditation.
  • Trossamfundet ska ha stadgar där ändamålet framgår. Stadgarna ska också innehålla bestämmelser om hur beslut fattas inom samfundet.
  • Trossamfundet måste ha en styrelse eller motsvarande organ.
  • Trossamfundets namn måste särskilja samfundets verksamhet från andras. Namnet får inte heller strida mot exempelvis goda seder eller allmän ordning.

Församlingar och andra organisationer kan också registreras

Om ett trossamfund är registrerat kan dess organisatoriska delar också registreras. Samma förutsättningar gäller då som vid registrering av trossamfundet.

I samband med registreringen tilldelas trossamfundet eller den organisatoriska delen ett nytt organisationsnummer.

Stadgar

Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för trossamfundet. De har betydelse för det praktiska arbetet i trossamfundet.

För de flesta trossamfund är det vanligt med tre grundläggande funktioner:

  • den beslutande funktionen (årsmötet/årskongressen)
  • den verkställande funktionen (styrelsen)
  • den kontrollerande funktionen (revisorerna)

Läs mer om stadgar hos Skatteverket.

14 augusti 2017