Årlig verksamhetsrapport

Statliga myndigheter ska varje år lämna in en verksamhetsrapport om samtjänstavtal till Kammarkollegiet, vilket följer av förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor. Rapporten ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.

Verksamhetsrapporten ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten har arbetat med samtjänstavtal vid medborgarkontor och innehålla de uppgifter som framgår nedan.

Allmänna uppgifter

Rapporten ska innehålla

 • vilket år rapporten avser
 • vilket avtal rapporten avser
 • kontaktuppgifter (myndighetens namn, adress, kontaktperson, e-post, telefon).

Redovisning av verksamheten

Rapporten ska svara på följande frågor:

 1. Hur många gällande samtjänstavtal har myndigheten? Med vilka myndigheter har avtal ingåtts? Bifoga en förteckning på myndighetens gällande samtjänstavtal.
   
 2. Frågor om medborgarkontoren (redovisas per kontor):
  a. Utförs förvaltningsuppgifter enligt 3 § förordningen? Ange vilka uppgifter som utförs och omfattningen på arbetet.
  b. Ange vilka förvaltningsuppgifter i övrigt som förekommer vid kontoren och som kräver tillgång till personuppgifter, samt omfattningen av dessa.
  c. Har handläggarna vid kontoren tillgång till andra personuppgifter än sådana som behövs för att kunna utföra de förvaltningsuppgifter som omfattas av samtjänstavtalet?
  d. Vid hur många medborgarkontor medverkar myndigheten?
  e. Till vilka orter är de lokaliserade?
  f. Hur många årsarbetskrafter har myndigheten vid dessa kontor?
  g. Ange antal besökare vid kontoren.
   
 3. Vilka finansiella konsekvenser har samtjänstavtalen medfört för myndigheten som helhet? Hur bidrar verksamheten till att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?
   
 4. Finns det övriga upplysningar? Av intresse kan vara om myndigheten anser att samtjänstavtalen bör få omfatta fler förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning än de som anges i 3 § i förordningen.
08 mars 2017