Statens aktier

Kammarkollegiet ansvarar för att värdera och redovisa innehavet för de aktier och andelar i bolag som Regeringskansliet förvaltar.

Vi ska bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser. Vi ska också förvara utgivna aktiebrev.

Mer information om statens aktier finns i Kammarkollegiets årsredovisning och Näringsdepartementets årliga redogörelse för företag med statligt ägande.