Statsbidrag

Regeringen och Regeringskansliet kan besluta om statsbidrag till föreningar, stiftelser, internationella organisationer, myndigheter och kommuner m.fl.

Kammarkollegiet ansvarar i flera fall för utbetalning av sådana bidrag. Utbetalning sker oftast efter rekvisition. I vissa fall uppdrar regeringen eller Regeringskansliet dessutom åt kollegiet att kontrollera ansökningar, återrapporteringar av hur verksamheten bedrivits samt hur beviljade medel använts.

På Regeringskansliets webbplats finns blanketter för ansökan, rekvisition och återrapportering:
Bidrag till föreningar, stiftelser eller internationella organisationer med flera på Regeringskansliets webbplats

Återbetalning

Statsbidrag återbetalas till bankgiro 5052-5781. Vid återbetalning ska beslutets diarienummer och projektets titel anges.

Kontakt med Kammarkollegiet angående statsbidrag

E-postadress: bidrag@kammarkollegiet.se

Telefon: 08-700 08 00 ange att frågan gäller statsbidrag.

Adress: Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm