Permutation av stiftelser

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.

Av 6 kap. 1 § stiftelselagen framgår vilka föreskrifter som Kammarkollegiet prövar. Ändringar som avser andra föreskrifter än de som räknas upp i paragrafen prövas av länsstyrelsen, se 6 kap. 3 § stiftelselagen.

Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som kan ansöka om tillstånd att få ändra en föreskrift.

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Documents

Dokument och blanketter
Namn
Ansökningsblankett för permutation (PDF, 186 KB)
08 mars 2017