Ansökan om permutation

När stiftelsen ansöker om permutation ska det tydligt framgå på vilket sätt stiftelsen vill att föreskrifterna ska ändras (yrkanden). Det är också viktigt att förklara varför ändringen behöver göras (skäl för ansökan). Se mer under sidan Förutsättningar för permutation.

Ansökningsblanketten hittar du längst ner på den här sidan.

Handlingar som ska skickas till Kammarkollegiet tillsammans med ansökan:

  • Ursprungliga och nu gällande föreskrifter (stiftelseurkund och stadgar)
  • Kopia av eventuella permutationsbeslut och eventuella beslut om föreskriftsändringar från länsstyrelsen
  • Protokoll där det framgår att styrelsen eller förvaltaren har beslutat om att ansöka om permutation och på vilket sätt föreskrifterna ska ändras
  • Om ombud anlitas ska fullmakt i original ges in
  • Stiftelsens senaste årsredovisning/årssammanställning av räkenskaperna
  • Eventuella yttranden från utomstående organ som berörs av den sökta ändringen

Ansökan om permutation skickas till:
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Documents

Dokument och blanketter
Namn
Ansökningsblankett för permutation (PDF, 186 KB)
08 mars 2017