Permutation av gåvobrev och testamenten

Kammarkollegiet kan ge tillstånd att ändra eller upphäva villkor i gåvobrev eller testamenten. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att en fastighet ska användas på ett visst sätt eller att den inte får säljas utan medgivande av givarens make/maka eller arvingar. Vid ändring av sådana villkor gäller permutationslagen.

Om givaren har bildat en stiftelse gäller, som huvudregel, i stället stiftelselagens bestämmelser om ändring. Se mer under sidan Permutation av stiftelser.

Kammarkollegiet prövar alla ändringar som görs med stöd av permutationslagen.

Kammarkollegiets beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Documents

Dokument och blanketter
Namn
Ansökningsblankett för permutation (PDF, 186 KB)
08 mars 2017