Vanliga frågor om permutation av gåvobrev

Vad betyder permutation?

Med permutation menas antingen ändring av föreskrifterna i t.ex. ett gåvobrev enligt permutationslagen eller ändring av en stiftelses föreskrifter enligt stiftelselagen.

Vilken lag gäller för gåvor med villkor?

För permutation av villkor i gåvobrev, testamente eller liknande handling gäller permutationslagen (1972: 205).

Hur stor är avgiften?

Avgiften för en ansökan om permutation är 8 500 kr och ska sättas in på Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 i samband med att ansökan lämnas in. I meddelanderaden ska givarens namn anges som referens.

Hur överklagas Kammarkollegiets beslut om permutation?

Kammarkollegiets beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Hur ansöker jag om permutation?

Läs mer om hur man ansöker om permutation under sidan Ansökan om permutation. Här finns också en ansökningsblankett.

Hur lång är handläggningstiden?

Kammarkollegiets handläggningstid varierar. Om en ansökan är komplett när den kommer in kan ärendet avgöras ganska snart. Om ansökan behöver kompletteras med ytterligare uppgifter eller handlingar så kan handläggningen ta längre tid.

Vilka villkor kan Kammarkollegiet ändra eller upphäva?

Vanliga villkor är att egendom, ofta fastigheter, inte får säljas, pantsättas eller intecknas och att egendomen ska vara enskild egendom. 

Jag har fått en fastighet i gåva. Krävs permutation, dvs. tillstånd av Kammarkollegiet, för att få sälja fastigheten om

A) villkoret är att det krävs givarens samtycke för att få sälja fastigheten och givaren inte kan eller vill ge sitt samtycke?

Ja, det krävs permutation för att få sälja fastigheten.

B) villkoret är det krävs givarens samtycke för att få sälja fastigheten och givaren har avlidit?

Nej, det krävs inte permutation eftersom villkor om samtycke bara gäller så länge givaren lever.

C) villkoret är att fastigheten inte får säljas, och det inte finns något villkor om givarens samtycke?

Ja, det krävs permutation för att få sälja fastigheten. Detta gäller även om givaren har gett sitt samtycke.

08 mars 2017