Ansök om auktorisation som tolk eller översättare

Auktorisationsproven är yrkesprov som riktar sig till dig som är en erfaren tolk eller översättare och som vill få ett bevis på dina befintliga kunskaper och färdigheter.

Du kan ansöka till de här proven:

  • auktorisation som tolk,
  • speciell kompetens som rättstolk för dig som är auktoriserad tolk,
  • speciell kompetens som sjukvårdstolk för dig som är auktoriserad tolk, och
  • auktorisation som översättare.

Kunskapskrav för auktorisation

För att bli godkänd på något av proven och därmed kunna bli auktoriserad ställs krav på att du redan har stora kunskaper och färdigheter inom tolkning eller översättning.

För att få en tydlig bild av den kunskapsnivå och de färdigheter som krävs för att klara provet ska du ta del av vad som ingår i respektive prov:

Redbarhetskrav

För att kunna bli auktoriserad ska du även godkännas i vår redbarhetsprövning. I den ingår bland annat att vi kontrollerar registeruppgifter från Polisen och Kronofogden.

Kommande auktorisationsprov
 

Läsanvisning till tabellerna

I kolumnerna Språk står det ibland "samtliga språk", det betyder att du har möjlighet att ansöka i samtliga språk men Kammarkollegiet beslutar om eventuella begränsningar av språk inför varje provtillfälle. Det görs efter sista ansökningsdag.
 

Auktorisation som tolk 

Ansökan öppnarSista ansöknings-dagProvdagSpråk
2018-10-012018-10-312019-02-13samtliga språk
2019-04-012019-04-30september 2019samtliga språk

Provet för auktorisation som tolk

I februari 2019 ges ett anpassat prov för dig som har dyslexi eller en synskada. 

Läs om tolkprovet för dig med dyslexi eller en synskada

Speciell kompetens för dig som redan är auktoriserad tolk

Ansökan
öppnar
Sista
ansök-
nings-
dag
ProvdagProv för speciell
kompe-
tens som
Språk
2018-10-012018-10-312019-02-13rättstolksamtliga språk
2018-10-012018-10-312019-02-13sjukvårds-
tolk
samtliga språk
2019-04-012019-04-30september 2019rättstolksamtliga språk
2019-04-012019-04-30september 2019sjukvårds-
tolk
samtliga språk

Provet för speciell kompetens som rättstolk
Provet för speciell kompetens som sjukvårdstolk

Auktorisation som översättare

Ansökan
öppnar
Sista
ansöknings-
dag
ProvdagSpråk
2019-04-012019-04-30september 2019samtliga språk

Provet för auktorisation som översättare

Ansökan

Det här behöver du veta innan du ansöker 

  • Endast fullständiga ansökningar prövas. Det betyder att en fullständig skriftlig ansökan ska ha skickats in och ansökningsavgiften ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast sista ansökningsdagen.
  • Din ansökan är bindande. När du har lämnat in en ansökan och betalat in ansökningsavgiften godkänner du att vi tar upp din ansökan om auktorisation för prövning.
  • Kammarkollegiet återbetalar din ansökningsavgift endast om det finns särskilda skäl.

Ansök om auktorisation som tolk
Ansök om auktorisation som översättare
Ansök om förnyelse av auktorisation

Muntligt omprov

Om ditt muntliga prov blivit underkänt och du har fått beslut om att du har rätt till omprov kan du kontakta oss per e-post: tot@kammarkollegiet.se

16 november 2018