Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Du som är auktoriserad tolk eller auktoriserad translator i en annan EES-stat eller i Schweiz kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer. Auktorisationen måste avse svenska och ett annat språk. Vid ansökan gör Kammarkollegiet bedömningen om yrkeskvalifikationerna motsvarar auktorisationsprovet i Sverige.

Ansökan ska göras på svenska och till ansökan ska följande handlingar bifogas:

  • Personbevis utfärdat i den stat där du är bosatt.
  • Registerutdrag från den stat där du är bosatt med uppgifter om den som fått påföljd för brott.
  • Registerutdrag över indrivningsbara skulder utfärdat i den stat där du är bosatt.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd i Sverige eller överförmyndaren i Stockholm om du inte är bosatt i Sverige. Intyget får inte vara äldre än en månad.
  • Bevis eller intyg i bestyrkt kopia som du åberopar för att styrka yrkeskvalifikationerna.

Samtliga handlingar som bifogas ansökan ska vara skrivna på eller översatta till svenska.

Läs mer: Vanliga frågor om erkännande av yrkeskvalifikationer

Ansökan

Ange personnummer eller födelsedatum, förnamn, efternamn, adress, postnummer, postort, län, land, telefon samt språk och språkriktning (språkriktning anges endast för översättare).

Ansökningsavgiften är 2 300 kronor och ska betalas till bankgiro 126-7152 i samband med ansökan. Skriv namn som meddelande vid inbetalning. Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS och IBAN: SE6080000890119647360503

30 mars 2017