Ansök om erkännande av yrkeskvalifikationer

Du som är auktoriserad tolk eller auktoriserad translator i en annan EES-stat eller i Schweiz kan ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Auktorisationen måste avse svenska och ett annat språk. Vid ansökan gör vi på Kammarkollegiet bedömningen om yrkeskvalifikationerna motsvarar auktorisationsprovet i Sverige.

Bilagor som ansökan ska innehålla

Ansökan ska göras på svenska och de bilagor som ingår i ansökan ska vara skrivna på eller översatta till svenska. Du ska även betala en ansökningsavgift för att din ansökan ska tas upp för prövning.

  • Personbevis utfärdat i den stat där du är bosatt.
  • Registerutdrag från den stat där du är bosatt med uppgifter om du  fått påföljd för brott.
  • Registerutdrag över indrivningsbara skulder utfärdat i den stat där du är bosatt.
  • Förvaltarfrihetsintyg utfärdat av överförmyndaren i den kommun du är folkbokförd i Sverige eller överförmyndaren i Stockholm om du inte är bosatt i Sverige. Intyget får inte vara äldre än en månad.
  • Bevis eller intyg i bestyrkt kopia som du åberopar för att styrka yrkeskvalifikationerna.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgift: 2 300 kronor
Bankgiro: 126-7152 
Om du betalar från utlandet anger du BIC: SWEDSESS, och IBAN: SE6080000890119647360503

Avgiften ska betalas i samband med ansökan. Skriv namn som meddelande vid inbetalning. 

Ansökan

Ansök här: Fyll i ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer

Bedömning av utländska tolkar och översättare

Reglerna för erkännande av yrkeskvalifikationer framgår av tolk- respektive translatorsföreskrifterna.  

Kammarkollegiet bedömer om yrkesutövarens utbildning eller yrkeskvalifikationer motsvarar kunskapskraven för auktorisation genom att jämföra dokumenterade kunskaper med innehållet i kunskapsprovet.

Om yrkesutövarens utbildning eller yrkeskvalifikationer i väsentlig mån avviker från kunskapskraven för auktorisation beslutar Kammarkollegiet om en valfri kompensationsåtgärd. Den som söker har då rätt att välja mellan ett lämplighetsprov eller en anpassningsperiod. Lämplighetsprovet behöver inte gälla hela kunskapsprovet utan kan bestå av de delar av kunskapsprovet som bedöms som lämpligt i varje enskilt fall
 
06 augusti 2018