Auktorisationsprovet för översättare

Auktorisationsprovet för översättare

Provet för översättare består av tre texter: en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Om du klarar provet gör vi en så kallad redbarhetsprövning innan du kan bli auktoriserad.

Juridisk text

Syftet med den här delen av provet är att pröva din förmåga att översätta kvalificerad juridisk text, till exempel lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska texter ska om möjligt översättas med motsvarande juridiska begrepp.

Ekonomisk text

Här prövas din förmåga att översätta kvalificerad ekonomisk text som förekommer i affärsvärlden eller i det internationella ekonomiska samarbetet. Exempel på texttyper är ekonomiska rapporter, årsredovisningar och artiklar ur ekonomiska tidskrifter.

Stor vikt läggs vid din förmåga att återge ekonomisk terminologi på korrekt sätt.

Allmän text

Den allmänna texten prövar din förmåga att återge textens stil och använda idiomatiska uttryck på korrekt sätt. Texterna kan till exempel vara en ledare eller artikel från kvalificerade publikationer. Denna typ av text kräver språkkänsla och omdöme i översättningen.

Bedömning av översättningar

Höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och din förmåga att återge textens stil. Varje text granskas av två bedömare som tillsammans representerar  språkvetenskap och praktisk översättningserfarenhet. Resultatet av bedömarnas granskning ligger till grund för Kammarkollegiets beslut.

En förutsättning för att bli godkänd är att samtliga tre texter godkänns i samma provomgång. Om en text underkänns avbryts granskningen.

Du är anonym för bedömarna under tiden granskningen pågår. 

Praktisk information

Provet skrivs i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå och du har åtta timmar på dig att skriva provet. Du skriver den juridiska texten klockan 9-12 och de ekonomiska och allmänna texterna klockan 13-18.

Översättningarna ska skrivas på egen dator. Du kan välja att lämna in dina provtexter på usb-minne, cd-skiva eller i pappersform om du tar med dig en egen skrivare till provet. Vid inlämning av prov på usb-minne eller cd-skiva krävs att du har med dig två usb-minnen/cd-skivor. Den juridiska översättningen lämnas in på ett separat usb-minne/cd-skiva på förmiddagen. Den allmänna och ekonomiska texten lämnas in på ett annat usb-minne/cd-skiva på eftermiddagen. Kammarkollegiet tar inte ansvar för tekniska problem med lagringsmedier eller fel vid utskrifter.

Det är inte tillåtet att lämna in handskrivna prov.

Tillåtna hjälpmedel

Du får ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda. Du får använda de hjälpmedel/program som finns i din dator med undantag av Internet. Det är alltså inte tillåtet att koppla upp sig mot Internet.

Redbarhetsprövning

Om du klarar auktorisationsprovet hämtar Kammarkollegiet information från Kronofogdemyndigheten och Polisen för bedömning av din lämplighet i övrigt. Efter prövningen fattar vi beslut och blir du auktoriserad får du ett diplom.

Förnyelse

Auktorisationen gäller i fem år, därefter kan du ansöka om att fönya den.

13 september 2017