Om auktorisation: tolkar och översättare för rättssäkerhet

Om auktorisation: tolkar och översättare för rättssäkerhet

Samhället behöver kompetenta översättare och tolkar som verkar för att informationen i skriftliga dokument och samtal mellan exempelvis läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och misstänkt överförs korrekt.

Kammarkollegiets uppdrag är att möta samhällets behov av kompetenta tolkar och översättare som garanterar att informationen i dessa samtal och skrifter överförs korrekt med hög språklig standard.

Kunskapsprov och nationellt register

Med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollerar vi om tolken eller översättaren som ansöker om auktorisation har det som krävs, kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå.

Vi genomför auktorisationsprov för tolkar i cirka 40 språk på två olika nivåer:

  • auktoriserad tolk,
  • auktoriserad tolk med specialistkompetens som rättstolk,
  • auktoriserad tolk med specialistkompetens som sjukvårdstolk.

Auktorisationsprov för översättare genomförs i cirka 30 språk till eller från svenska.

Vi administrerar ansökningar, rekryterar och kompetensutvecklar språkexperter, hanterar och tar fram provmaterial, granskar prov och leder bedömarkommittéernas arbete. Vi har också ett register över auktoriserade tolkar och översättare och ansvarar även för ett nationellt tolkregister för tolkar som genomgått en sammanhållen tolkutbildning på universitet eller inom folkbildningen.

En auktorisation gäller i fem år och kan därefter förnyas. Den som ansöker om förnyelse ska redovisa sin språkliga verksamhet för Kammarkollegiet.

Vid sidan av provverksamheten har kollegiet tillsyn över de drygt 1100 auktoriserade tolkar samt de drygt 400 auktoriserade översättare som finns i Sverige idag.

Bestämmelser och etiska regler för tolkar och översättare

I Förordningen om auktorisation av tolkar och översättare anges vilka krav den sökande måste uppfylla och vad som krävs av en redan auktoriserad tolk respektive översättare. I Kammarkollegiets föreskrifter regleras auktorisationsverksamheten närmare.

Kammarkollegiet har sedan den 1 januari 2017 nya tolk- och translatorsföreskrifter där paragraferna 17-23 (tolk) och 12-16 (translator) berör etiska regler som tolkarna och översättarna bör följa i sin yrkesverksamhet. Föreskrifterna ersätter de tidigare skrifterna om God tolksed och God translatorssed.

I Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare regleras tystnadsplikten för tolkar och översättare som anlitas av statliga inrättningar som myndigheter och kommuner.

17 december 2018