Prov för auktorisation som översättare

Provet för auktorisation som översättare är ett yrkesprov. Det riktar sig till dig som är en erfaren översättare med goda stilistiska färdigheter och goda ämneskunskaper inom juridik och ekonomi.

Provet består av tre delprov, där tre olika texter ska översättas: en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Om du klarar alla tre delproven kommer vi att genomföra en så kallad redbarhetsprövning för att du ska bli auktoriserad.

För att du ska få en bild av innehållet i provets olika delar kan du ta del av exempel på gamla prov som visar vilken typ av texter som ska översättas och vilken nivå på kunskaper som krävs av dig som översättare.

Del 1: Juridisk text

Syftet med det här momentet är att pröva din förmåga att översätta kvalificerad juridisk text, till exempel lagtext, lagkommentarer, internationella avtal och domslut. Juridiska texter ska om möjligt översättas med motsvarande juridiska begrepp.
Exempel på gamla auktorisationsprov juridiska texter

Del 2: Ekonomisk text

I det här momentet prövas din förmåga att översätta kvalificerad ekonomisk text som förekommer i affärsvärlden eller i det internationella ekonomiska samarbetet. Exempel på texttyper är ekonomiska rapporter, årsredovisningar och artiklar ur ekonomiska tidskrifter.

Stor vikt läggs vid din förmåga att återge ekonomisk terminologi på korrekt sätt.
Exempel på gamla auktorisationsprov ekonomiska texter

Del 3: Allmän text

Det sista momentet som innebär översättning av en allmän text prövar din förmåga att återge textens stil och använda idiomatiska uttryck på korrekt sätt. Texterna kan till exempel vara en ledare eller en artikel från kvalificerade publikationer. Den här typen av text kräver språkkänsla och omdöme i översättningen.
Exempel på gamla auktorisationsprov allmänna texter

Praktisk information vid provet

Provet genomförs i tre städer:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Lund

Det här gäller under provet – läs innan du gör provet

Du har åtta timmar på dig att skriva provet. Du skriver den juridiska texten klockan 9-12 och de ekonomiska och allmänna texterna klockan 13-18.

Översättningarna ska skrivas på egen dator. Du kan förbereda tre wordfiler inför provet. Här kan du ladda ner wordmallen och förbereda tre mallar inför provet

Du kan välja att lämna in dina provtexter på usb-minne, cd-skiva eller i pappersform om du tar med dig en egen skrivare till provet. Vid inlämning av prov på usb-minne eller cd-skiva krävs att du har med dig två usb-minnen/cd-skivor.

Den juridiska översättningen lämnas in på ett separat usb-minne/cd-skiva på förmiddagen. Den allmänna och ekonomiska texten lämnas in på ett annat usb-minne/cd-skiva på eftermiddagen.

Notera att vi inte tar ansvar för tekniska problem med lagringsmedier eller för fel vid utskrifter.

Det är inte tillåtet att lämna in handskrivna prov.

Tillåtna hjälpmedel

Du får ta med dig lexika, uppslagsböcker och andra hjälpmedel som du vill använda. Du får använda de hjälpmedel/program som finns i din dator med undantag av Internet. Det är alltså inte tillåtet att koppla upp sig mot Internet.

Bedömning av översättningar

  • Du är anonym för bedömarna under tiden granskningen pågår.
  • Varje text granskas av två bedömare som tillsammans representerar språkvetenskap och praktisk översättningserfarenhet. Resultatet av bedömarnas granskning ligger till grund för vårt beslut om att godkänna eller inte.
  • Höga krav ställs på exakthet, idiomatisk korrekthet och förmågan att återge textens stil.
  • En förutsättning för att bli godkänd är att samtliga tre texter godkänns i samma provomgång. Om en text underkänns avbryts granskningen.

Läs om vad som ligger till grund för bedömning av översättning

Redbarhetsprövning

Om du klarar tre moment i auktorisationsprovet genomför vi en redbarhetsprövning som innebär att vi hämtar information från Kronofogdemyndigheten och Polisen för bedömning av din lämplighet i övrigt. Efter prövningen fattar vi beslut och blir du auktoriserad får du ett diplom.

Förnyelse av auktorisation

Auktorisationen gäller i fem år, därefter kan du ansöka om förnyelse.

05 september 2018