Det här händer när ansökan skickas in

När ansökan skickats in handlägger vi ärendet och fattar beslut om storlek på kompensationen. Efter utbetalning ska nätföretaget redovisa hur medlen använts.

Vi handlägger ansökan

När ansökan kommer in till Kammarkollegiet får nätföretaget en bekräftelse på att vi tagit emot ärendet via e-post. Om ansökan inte är komplett eller på annat sätt inte kan handläggas kontaktar vi nätföretaget omgående och begär in förtydligande eller kompletterande underlag eller uppgifter. När vi har fått in alla uppgifter fattar vi beslut.

Innehåll i beslutet om elpriskompensation

 1. Storlek på kompensationen som vi betalar ut till nätföretaget. I beslutet kommer följande att framgå:
  - Den kompensationen som nätföretaget ska betala till elanvändarna oavsett om det gäller urspungsansökan eller en ändrad uppgift.
  - Information om kompensation för administrativt arbete som nätföretaget får (enligt förordningen).
 2. Våra skäl för beslutet.
 3. Hur vi har räknat ut kompensationen.
 4. Information om vem som har fattat beslutet hos oss.
 5. Information om återbetalningsskyldighet, återkrav och överklagande.

Utbetalning

Vi betalar ut inom cirka 2 veckor efter att vi har fått in en komplett ansökan. Enligt förordningen ska vi betala ut ersättningen till nätföretag innan utbetalning gjorts till hushållen.

Administrativ ersättning

Enligt förordningen har nätföretagen rätt till en ersättning för den administration som elpriskompensationen medför.

Den administrativa ersättningen för december 2021 - februari 2022 uppgår till:

 1. Ett engångsbelopp på 200 000 kr exklusive moms, och
 2. 60 kronor exklusive moms för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Den administrativa ersättningen för mars 2022 uppgår till:

 1. Ett engångsbelopp på 50 000 kr exklusive moms, och
 2. 30 kronor exklusive moms för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Ersättningen ska beräknas utifrån hur många unika uttagspunkter nätföretaget har kompenserat under perioden december 2021 till februari 2022. Nätföretaget kan bara få ersättning en gång per uttagspunkt i oavsett om elanvändaren har kompenserats flera månader.

För mars 2022 får nätföretaget ersättning för varje unik uttagspunkt som kompenserats.

Ersättningen för administration betalas ut mot faktura där ni anger beslutets diarienummer. Av fakturan ska det framgå hur många unika uttagspunkter ni söker ersättning för. Moms ska läggas på fakturan. Mer information om vilka uppgifter som fakturan ska innehålla får nätföretaget efter att ansökan om kompensation har skickats in till oss.

Skicka fakturan med e-post till: elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Återredovisning

Nätföretaget ska återredovisa hur ersättningen har använts till oss på Kammarkollegiet. För att underlätta för både nätföretaget och oss rekommenderar vi bokföring av transaktioner på ett sätt som gör det enkelt att identifiera.

Redovisningen ska skickas in efter att samtliga elanvändare blivit kompenserade. Vi återkommer om tidpunkt för detta.

Uppföljning

Vi på Kammarkollegiet ansvarar för att följa upp att nätföretagen betalat ut kompensationen till hushållen. Företagen ska därför på vår begäran lämna ut uppgifter som vi efterfrågar. Spara därför underlag som legat till grund för ansökan. 

Återbetalningsskyldighet

Om ett nätföretag tagit emot ersättning kan det bli återbetalningsskyldigt om:

 1. Företaget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
 2. Ersättningen av någon annan orsak bestämts felaktigt eller med för högt belopp och nätföretaget skäligen borde ha insett detta.
 3. Företaget helt eller delvis inte har lämnat den elpriskompensation som ersättningen avser före utgången av 2022.

Om ett nätföretag är återbetalningsskyldigt ska vi på Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Om det finns särskilda skäl får kravet helt eller delvis sättas ner.

Ränta ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

Överklagande

Beslut kan, i enlighet med 40 § förvaltningslagen (2017:900), överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än att helt eller delvis inte bevilja ersättning till ett nätföretag kan inte överklagas.

Kontakta oss vid förändringar

Nätföretag som tar emot elpriskompensation ska kontakta oss på Kammarkollegiet om uppgifter ändras om betalningsinformation, adress, telefon eller e-postadress till kontaktperson.

Kontakta oss via e-post elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-22