Återredovisa elpriskompensation

Nätföretag som erhållit elpriskompensation ska inom kort påbörja sin återredovisning samt skicka in faktura för administrativ ersättning. Detta görs till oss på Kammarkollegiet.

De här stegen följer för nätföretagen:

 1. Nätföretaget ska skicka in återredovisning.
 2. Nätföretaget ska skicka in faktura för administrativ ersättning.
 3. Kammarkollegiet ska genomföra en uppföljning – granskning av cirka 10 nätföretag.

Min sida

På Min sida kan du se ärendena du skickat in. Notera att ärendena är kopplade till dig som skapade dem och behöriga firmatecknare som har signerat - ingen annan på nätföretaget kan logga in för att ta del av inskickade ärenden.

Skicka in återredovisning

Nätföretaget ska återredovisa hur ersättningen har använts. För att underlätta för både nätföretaget och oss på Kammarkollegiet rekommenderar vi bokföring av transaktioner på ett sätt som gör det enkelt att identifiera.


Vi återkommer inom kort om formen för återredovisningen och tidpunkt här.

Skicka in faktura för administrativ ersättning

Enligt förordningen har nätföretagen rätt till en ersättning för den administration som elpriskompensationen medför.

Fakturan ska vara Kammarkollegiet tillhanda senast 30 november 2022.

I fakturan ska följande framgå:

 • beslutets diarienummer och
 • hur många unika uttagspunkter ni söker ersättning för.

Moms ska läggas på fakturan.

Skicka fakturan med e-post till: elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Beräkning av den administrativa ersättningen

Den administrativa ersättningen för december 2021 - februari 2022 uppgår till:

 1. Ett engångsbelopp på 200 000 kr exklusive moms, och
 2. 60 kronor exklusive moms för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Den administrativa ersättningen för mars 2022 uppgår till:

 1. Ett engångsbelopp på 50 000 kr exklusive moms, och
 2. 30 kronor exklusive moms för varje uttagspunkt för vilken elpriskompensation lämnas.

Ersättningen ska beräknas utifrån hur många unika uttagspunkter nätföretaget har kompenserat under perioden december 2021 till februari 2022. Nätföretaget kan bara få ersättning en gång per uttagspunkt oavsett om elanvändaren har kompenserats flera månader.

För mars 2022 får nätföretaget ersättning för varje unik uttagspunkt som kompenserats.

Kammarkollegiets uppföljning

Vi på Kammarkollegiet ansvarar för att följa upp att nätföretagen betalat ut kompensationen till hushållen. Vi kommer att granska cirka tio företag. Nätföretagen ska därför på vår begäran lämna ut uppgifter som vi efterfrågar. Spara därför underlag som legat till grund för ansökan.

Kontakta oss vid förändringar

Nätföretag som tagit emot elpriskompensation ska kontakta oss på Kammarkollegiet om uppgifter ändras om betalningsinformation, adress, telefon eller e-postadress till kontaktperson.

Kontakta oss via e-post elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Återbetalningsskyldighet

Om ett nätföretag tagit emot ersättning kan det bli återbetalningsskyldigt om:

 1. Företaget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
 2. Ersättningen av någon annan orsak bestämts felaktigt eller med för högt belopp och nätföretaget skäligen borde ha insett detta.
 3. Företaget helt eller delvis inte har lämnat den elpriskompensation som ersättningen avser före utgången av 2022.

Om ett nätföretag är återbetalningsskyldigt ska vi på Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Om det finns särskilda skäl får kravet helt eller delvis sättas ner.

Ränta ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

Överklagande

Beslut kan, i enlighet med 40 § förvaltningslagen (2017:900), överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än att helt eller delvis inte bevilja ersättning till ett nätföretag kan inte överklagas.

Ansökningsperioder för elpriskompensation är avslutad

Sista dagen för nätföretagen att ansöka om elpriskompensation har passerat och ansökningsperioderna för december 2021-februari 2022 och för mars 2022 har nu stängt.

De ansökningar som kommit in till Kammarkollegiet innan den 31 oktober kommer att handläggas och betalas ut.

Har du frågor, kontakta elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Frågor?

Har du frågor om kommande elpriskompensation?

Regeringen fattar beslut om vem som ska hantera kommande elpriskompensation.

Klicka här för att komma till regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du som privatperson frågor om hur du får kompensationen?

Kontakta ditt nätbolag.

Kammarkollegiet betalar inte ut kompensationen till privatpersoner utan till nätbolagen. Det är ditt nätbolag som ska ersätta dig.

Bakgrund till elpriskompensation

Regeringen avsatte 9 miljarder för en kompensation till hushåll under perioden december 2021 - mars 2022. Nätföretagen har ansökt om medel hos Kammarkollegiet och därefter haft i uppgift att betala ut elpriskompensationen till elanvändare med hög elförbrukning.

Min sida för att se inskickade ärenden

På Min sida kan du se ärendena du skickat in.

Notera att ärendena är kopplade till dig som skapade dem och behöriga firmatecknare - ingen annan på nätföretaget kan logga in för att ta del av inskickade ärenden.

Min sida för att logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: 2022-11-02