Återredovisa elpriskompensation

Nätföretag som erhållit elpriskompensation ska inom kort påbörja sin återredovisning. Detta görs till oss på Kammarkollegiet.

Skicka in återredovisning

Nätföretaget ska återredovisa hur ersättningen har använts senast 31 mars 2023. För att underlätta för både nätföretaget och oss på Kammarkollegiet rekommenderar vi bokföring av transaktioner på ett sätt som gör det enkelt att identifiera.

Kammarkollegiets uppföljning

Vi på Kammarkollegiet ansvarar för att följa upp att nätföretagen betalat ut kompensationen till hushållen. Vi har granskat 10 företag och konstaterat att det funnits tillfredsställande rutiner för utbetalning av elpriskompensation och fakturering av administrativ ersättning.

Kontakta oss vid förändringar

Nätföretag som tagit emot elpriskompensation ska kontakta oss på Kammarkollegiet om uppgifter ändras, adress, telefon eller e-postadress till kontaktperson.

Kontakta oss via e-post bidrag@kammarkollegiet.se.

Återbetalningsskyldighet

Om ett nätföretag tagit emot ersättning kan det bli återbetalningsskyldigt om:

  1. Företaget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att ersättningen har bestämts felaktigt eller med för högt belopp.
  2. Ersättningen av någon annan orsak bestämts felaktigt eller med för högt belopp och nätföretaget skäligen borde ha insett detta.
  3. Företaget helt eller delvis inte har lämnat den elpriskompensation som ersättningen avser före utgången av 2022.

Om ett nätföretag är återbetalningsskyldigt ska vi på Kammarkollegiet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ersättningen tillsammans med räntan. Om det finns särskilda skäl får kravet helt eller delvis sättas ner.

Ränta ska betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats. Räntesatsen ska vid varje tidpunkt överstiga statens utlåningsränta med två procentenheter.

Överklagande

Beslut kan, i enlighet med 40 § förvaltningslagen (2017:900), överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än att helt eller delvis inte bevilja ersättning till ett nätföretag kan inte överklagas.

Ansökningsperioder för elpriskompensation är avslutad

Sista dagen för nätföretagen att ansöka om elpriskompensation har passerat och ansökningsperioderna för december 2021-februari 2022 och för mars 2022 har nu stängt.

De ansökningar som kommit in till Kammarkollegiet innan den 31 oktober kommer att handläggas och betalas ut.

Har du frågor, kontakta elpriskompensation@kammarkollegiet.se

Frågor?

Har du frågor om kommande elpriskompensation?

Regeringen fattar beslut om vem som ska hantera kommande elpriskompensation.

Klicka här för att komma till regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du som privatperson frågor om hur du får kompensationen?

Kontakta ditt nätbolag.

Kammarkollegiet betalar inte ut kompensationen till privatpersoner utan till nätbolagen. Det är ditt nätbolag som ska ersätta dig.

Min sida

På Min sida kan du se ärendena du skickat in. Notera att ärendena är kopplade till dig som skapade dem och behöriga firmatecknare som har signerat - ingen annan på nätföretaget kan logga in för att ta del av inskickade ärenden.

Bakgrund till elpriskompensation

Regeringen avsatte 9 miljarder för en kompensation till hushåll under perioden december 2021 - mars 2022. Nätföretagen har ansökt om medel hos Kammarkollegiet och därefter haft i uppgift att betala ut elpriskompensationen till elanvändare med hög elförbrukning.

Min sida för att se inskickade ärenden

På Min sida kan du se ärendena du skickat in.

Notera att ärendena är kopplade till dig som skapade dem och behöriga firmatecknare - ingen annan på nätföretaget kan logga in för att ta del av inskickade ärenden.

Min sida för att logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-02-24