Försäkringsvillkor personskadeförsäkring för studenter (2021)

De här försäkringsvillkoren gäller för studenter och doktorander på statliga högskolor och universitet under skoltid och under färden mellan bostaden och den plats där skoltiden eller praktiken genomförs.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2021-01-1

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 8

 

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på sätt som anges på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

  • vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

  • lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer. Belopp som understiger 150 SEK utbetalas inte till konto i utlandet.

  • om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

  • på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

  • om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

Gå till innehållsförteckning