Försäkringsvillkor - Personskadeförsäkring för studerande vid nationell yrkesutbildning

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår en utbildning enligt förordning om stöd för en nationell yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden/praktiktiden tillbringas.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2024-06-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

1 Omfattning och självrisk

1.1 Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan med stöd av 29 § förordning (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning.

1.2 Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår en utbildning enligt förordning (2024:107) om stöd för en nationell yrkesutbildning.

1.3 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige.

Den gäller

  • Under skoltid och

  • under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden/praktiktiden tillbringas.

Med skoltid avses

  • All tid då den studerande vistas inom utbildningens lokaler och område, utom när vistelsen där är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än skolan.

  • All tid då den studerande deltar i verksamhet som ingår i utbildningen och som sker i skolans regi.

  • Tid då den studerande vistas på en praktikplats och praktiken är godkända av utbildningsanordnaren.

  • Kvarvarande praktik och annan del av utbildningen som, efter godkännande från skolan, förläggs efter terminsavslut under förutsättning att den studerande fortfarande är antagen och bedriver studier.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1, 2 och 5 § § skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap 8–18 § § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts, i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan. Dock ska detta ha skett senast inom tre år efter anmälan inkommit till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Leder personskada genom olycksfall eller sjukdom genom smitta inom tre år från skadetillfället till döden, utbetalas utöver eventuellt redan utbetalade belopp ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom, utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket, tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är eller i anledning av dödsfallet blir vårdnadshavare.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

2.1 Föreskrift

Överfall ska omgående polisanmälas. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kammarkollegiet svarar gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ned till hälften, om omständigheterna inte är sådana att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.2 Begränsning

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan lämnas genom kollektivavtal om ersättning vid arbetsskada eller genom annan motsvarande försäkring, genom en trafikförsäkring eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs- eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter personskada endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), annan lag eller annan försäkring.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för skada som inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården i samband med skadetillfället.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

3 Skadeanmälan

Information om ansökan om ersättning finns på www.kammarkollegiet.se.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

  • Vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

  • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer.

  • Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

  • Om annan försäkring gäller för samma skada eller om ersättning för skada erhållits från annan, upplysa Kammarkollegiet om detta samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Skada eller kostnad ersätts endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.3 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

4.4 Tillämpning av försäkringsvillkor

Vid en skada tillämpas de försäkringsvillkor som är angivna i den försäkringsbekräftelse som var gällande när skadehändelsen inträffade.

4.5 Utländsk valuta

Vid kostnad i annan valuta än SEK, ersätts växelkursen för den dagen när kostnaden uppkom.

4.6 Betalning till utländskt konto

Belopp som understiger 150 SEK utbetalas inte till konto i utlandet.

4.7 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

5 Definitioner

5.1 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

5.2 Föreskrift

En föreskrift är en beskrivning av de regler som den försäkrade ska följa för att ha rätt till ersättning från försäkringen.

5.3 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under schemalagd fysisk träning eller vid praktik inom vårdyrken eller andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Trots kravet på ofrivillighet anses som olycksfall även plötsliga händelser med yttre våld mot kroppen som uppkommer i samband med arbete, utbildning, praktik eller övning som den försäkrade frivilligt deltagit i, om händelsen är en oönskad och oförutsedd följd av verksamheten. Detsamma gäller skada eller sjukdom som uppkommer i samband med övning i injicering eller provtagning i samband med vårdutbildning.

Överbelastnings- eller förslitningsskador, skador vid vridvåld, förutsatt att det inte är mot ett knä räknas inte som olycksfall. Tandskador vid tuggning eller bitning räknas inte heller som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

5.4 Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

5.5 Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.

Gå till innehållsförteckning