Försäkringsvillkor Statens tjänstereseförsäkring 2020

De här villkoren gäller från och med januari 2020 vid inrikes- och utrikesresor när din myndighet har tecknat en tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

3 Skadeanmälan

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning

1. vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på

den ort där skadan inträffat,

2. vid skada, stöld eller förlust som inträffat under transport eller på hotell bifoga intyg om anmälan utfärdat av transportföretaget respektive

hotellet,

3. vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av

transportföretaget,

4. lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton i original eller andra

verifikationer,

5. om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

6. på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

Föreskrift

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt villkoren i Statens tjänstereseförsäkring kan ersättningen minskas eller helt falla bort.

Kommentar

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till Statens tjänstereseförsäkring eller Kammarkollegiet.

Gå till innehållsförteckning