Försäkringsvillkor utlandsstationerade (UVA) 2017

Den här försäkringen kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt UVA (Avtal om utlandstjänstgöring).

Observera att dessa försäkringsvillkor slutade gälla 2020-06-30.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller 2017-07-01 till och med 2020-06-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 16

1 Tecknande, definitioner, omfattning och självrisk

1.1 Tecknande

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt UVA - Avtal om utlandstjänstgöring.

1.2 Definitioner

I försäkringen tillämpas de definitioner som anges i UVA - Avtal om utlandstjänstgöring, samt de definitioner som anges nedan.

Medföljande familjemedlemmar

Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt. Som medföljande familjemedlem räknas bara den som stadigvarande vistas på stationeringsorten.

Sambo

Med sambo avses den person som arbetsgivaren i förväg har godkänt som sammanboende på stationeringsorten.

Familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet

Med familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet avses maka/make/ och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt.

Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

Kronisk medicinskt tillstånd

Långvarigt medicinskt tillstånd eller sjukdom där vård och/eller behandling är planerad. Även kroniska tillstånd kan försämras och akutiseras och den erforderliga behandlingen blir då akut.

Planerad vård

Utredning och/eller behandling som inte är medicinskt akut.

Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Detta innebär att överbelastnings- eller förslitningsskador samt skador vid vridvåld (om det inte är mot knä) inte räknas som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt som inte inträffat i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Nära anhörig

Med nära anhörig avses arbetstagarens make/maka/sambo, barn, far, mor, svärmor eller svärfar samt syskon. På motsvarande sätt gäller anhörigkretsen för de medföljande familjemedlemmarna. För medföljande barn ingår dock även mor- och farföräldrar i begreppet nära anhörig.

1.3 Omfattning

Försäkringen gäller för arbetstagaren i hela världen under tjänstgöringstiden. Utöver tjänstgöringstiden gäller försäkringen även under den direkta resan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast en månad innan tjänstgöringstidens början. Försäkringen gäller även under den direkta resan mellan stationeringslandet och bostadsorten i Sverige.

För medföljande familjemedlem gäller den under samma tid med följande undantag

 • Försäkringen gäller inte under tid då familjemedlemmen ännu inte företagit sin utresa och inte under tid efter familjemedlemmens slutliga hemresa.

 • Den gäller inte under resa till och från och vistelse i tredje land när inte arbetstagaren medföljer på resan eller vistas i detta land. Försäkringen gäller dock vid hardshipresa även om arbetstagaren inte medföljer på resan.

Försäkringen omfattar även icke medföljande familjemedlemmar som vistas utanför tjänstgöringslandet och besöker arbetstagaren i tjänstgöringslandet, under förutsättning att arbetsgivaren betalat resekostnaderna. Utöver besökstiden i tjänstgöringslandet gäller även försäkringen under den direkta tur- och returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet.

Före tjänstgöringstidens början

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. inflyttning i bostad vistas i stationeringslandet i högst två veckor före tjänstgöringstidens början.

Efter tjänstgöringstidens slut

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. avveckling av bostad och flytt vistas i stationeringslandet i högst två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

Skolgång

Försäkringen omfattar medföljande barn som på grund av skolgång vistas i tredje land under förutsättning att arbetsgivaren ersätter deras skolkostnader.

Försäkringen omfattar arbetstagaren, medföljande barn och familjemedlem som på grund av skolgång vistas i stationeringslandet före arbetstagaren har tillträtt sin tjänst. Försäkringen omfattar medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbildningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan hade haft avgifter). Försäkringen gäller dock längst till dess barnet fyller 21 år.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall, som drabbat den försäkrade under försäkringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kapitlet 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessa regler i fråga om inkomstförlust tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas. Ersättning för kränkning utges ej.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för tandvård. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en (1) permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Är en tandskada en arbetsskada kan försäkringskassan ersätta tandvårdskostnaderna.

Föreskrift

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade måste förete intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall eller annan skada. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.2 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kunnat ske inom ett år från olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhållande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital. Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäkringen, är make eller sambo samt barn under 20 år eller - om sådana anhöriga saknas - legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under tjugo år, är beloppet 11 basbelopp.

Finns både make eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det 6 basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla maken eller sambon och återstoden den försäkrades barn.

Om mål om äktenskapsskillnad pågick vid tiden för dödsfallet är make inte förmånstagare.

Om den som kan komma att omfattas av försäkringen vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmånstagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevandekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförordnandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående ges in till Kammarkollegiet för förvaring.

2.3 Nära anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades dödsfall, livshotande skada eller livshotande sjukdom ersätts skäliga kostnader för högst tre nära anhörigas resa och logi i samband med besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa från Sverige hade kostat. Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.4 Resa till nära anhörig

Försäkringen ersätter skäliga merkostnader för en tur- och returresa till Sverige vid nära anhörigs livshotande sjukdom eller dödsfall. Försäkringen är begränsad till en (1) resa per anhörigs livshotande sjukdom/dödsfall. Resa till och från flygplatsen i stationeringslandet kan ersättas om resan företas med allmänna kommunikationer. Kostnader i Sverige ersätts ej.

Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa till Sverige hade kostat. Kostnader i tredje land ersätts ej.

Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

Försäkringen betalar nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård utomlands när den försäkrade under utlandsvistelsen drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse betalas sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare. Eventuella merkostnader (ex. kost och logi, ombokning av biljett, resor till och från sjukhus) ersätts ej.

Vid graviditet betalas kostnader för vård utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e (27+6) graviditetsveckan enligt första stycket. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst betalas inte. Kostnader för mödravård (inklusive senare delen av graviditeten och förlossningen) regleras i UVA plus-försäkringen.

Hemtransport

Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig akut sjukdom eller omfattande personskada utomlands. Detsamma gäller vid behov av akut tandvård. Försäkringen ersätter även återresa till stationeringslandet. Försäkringen betalar även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden. Försäkringen ersätter ej kostnader i Sverige.

Evakuering till tredje land

Försäkringen betalar nödvändiga och skäliga merkostnader för evakuering till tredje land av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig akut sjukdom eller omfattande personskada utomlands. Detsamma gäller vid behov av akut tandvård. Försäkringen ersätter även återresa till stationeringslandet. Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för logi.

Föreskrift

Vid intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller evakuering ska kontakt skyndsamt tas med:

Falck Global Assistance Tel: +46 8 587 717 49 Fax: +46 8 505 939 13 E-post: fga@se.falck.com

Om Falck Global Assistance rekommenderar en hemtransport till Sverige eller evakuering till tredje land och den försäkrade motsätter sig detta kan Kammarkollegiet neka ersättning för fortsatt vård i utlandet för den aktuella sjukdomen/personskadan.

Kostnad för hälsokontroll, vaccination eller annan planerad vård ersätts inte.

Kostnad för en följeslagares resa kan ersättas om tillståndet hos den sjuke eller andra förhållanden föranleder att en anhörig eller en annan person följer med på resan.

Anmärkning

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med EU/EES samt med konventionsländerna. I dessa länder ska i första hand den allmänna vården utnyttjas. På plats i stationeringslandet ska inskrivning göras i lokal försäkringskassa eller motsvarande. Om inskrivning är möjlig men ändå inte har gjorts ersätts inga sjukvårdskostnader genom försäkringen.

Den som ska resa till ett land inom EU/EES eller till ett konventionsland, ska ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU/EES-reglerna respektive enligt konventionen, d.v.s. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift. Den försäkrade bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Medical Insurance Card) som tillhandahålls av arbetsgivaren. Syftet med kortet är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

2.6 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga och skäliga kostnader med högst 5 000 SEK.

Föreskrift

Den försäkrade måste visa upp intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

Med utresa avses resa från stationeringslandet (förutom vid utstationeringsresan från Sverige).

2.7 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger.

 • Förhandla med motparten.

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som de försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan.

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst 5 000 000 SEK.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan.

 • Skadeståndsanspråk som omfattas av myndighetens eller en annan arbetsgivares principalansvar.

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare utomlands av en där hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av bilens trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.8 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden och som har samband med den verksamhet som föranlett att försäkringen tecknats, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan eller genom allmän rättshjälp. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands måste den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Högsta ersättningsbelopp är 200 000 SEK.

Rättsskyddet gäller inte för tvister som avser lägre belopp än 15 000 SEK.

3 Ansökan om ersättning

Blankett för ansökan om ersättning finns på www.kammarkollegiet.se.

En ansökan om ersättning ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

 • Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

 • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga kvitton eller andra verifikationer.

 • Om annan försäkring gäller för samma händelse, upplysa Kammarkollegiet om detta.

 • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera ansökan.

4 Allmänna villkor – för den försäkrade

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter denna försäkring skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom personskadeavtal (PSA eller TFA), socialförsäkringsbalken eller annan lag eller försäkring.

Som framgår av moment 1.3 gäller denna försäkring för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden. Det innebär att den även gäller under tjänsteresor. Skada eller kostnad under tjänsteresa ersätts därför från Statens tjänstereseförsäkring endast när ersättningsreglerna där är förmånligare för den försäkrade. I ett sådant fall betalas ingen ersättning från denna försäkring. Om ersättning för personskada lämnas från Statens tjänstereseförsäkring kan inget invaliditets- eller dödsfallskapital utgå ur denna försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot resenären. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Gå till innehållsförteckning