Försäkringsvillkor verksamhetsförsäkring 2023

Verksamhetsförsäkringen kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter. Den består av tre delar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2023-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 22

Innehållsförteckning

 

1 Allmänna bestämmelser

Begrepp markerade med asterisk (*) är definierade i avsnitt 5 Definitioner.

1.1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för den försäkrade myndigheten i enlighet med vad som framgår av försäkringsbekräftelsen.

1.2 Försäkringens giltighet

Kammarkollegiet övertar, i den utsträckning som försäkringsbekräftelsen anger, myndighetens risker i ekonomiskt avseende och svarar för skadereglering vid skada som omfattas av försäkringen. För detta erlägger myndigheten en premie i förskott.

Försäkringen gäller, om annat inte överenskommits, från klockan 00.00 den dag som försäkringsbekräftelsen anger som begynnelsedag och ett år framåt. Skador som inträffar under den angivna perioden omfattas av försäkringen.

1.3 Förlängning av försäkring

Försäkringen förlängs med ett år i taget om den inte sägs upp senast en månad före en försäkringsperiods slutdag dvs. försäkringens förfallodag. Önskemål om förändringar av riskbelopp, självrisk eller av försäkringsskyddet i övrigt ska framföras till Kammarkollegiet senast inom samma tid.

1.4 Riskbelopp och självrisk

Verksamhetsförsäkringen består av två delar; egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring. Om myndigheten har tecknat en egendomsförsäkring finns även möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar, se närmare i villkorets avsnitt 3.

Mot bakgrund av myndighetens riskanalys sätts, efter dialog med Kammarkollegiet, ett riskbelopp och en självrisk för respektive försäkring. Följdskadeförsäkringen gäller utan självrisk

Självrisken anges i prisbasbelopp*.

Riskbeloppet, i förekommande fall med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning ur försäkringen under en försäkringsperiod. Vid samtidig egendoms- och ansvarsskada görs avdrag med självrisken för respektive omfattning.

De risk- och självriskbelopp som myndigheten tecknat avtal om finns angivna i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

1.5 Upplysningsplikt och riskökning

Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas. Har myndigheten lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller ofullständiga och detta har medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas Kammarkollegiets ansvar till vad som svarar mot erlagd premie eller de villkor som rätteligen skulle ha gällt.

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen i inte oväsentlig omfattning, ska myndigheten omgående skriftligen meddela detta till Kammarkollegiet. Medför ändringen ökad riskexponering och har myndigheten utan skälig anledning underlåtit att meddela Kammarkollegiet ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angivits i stycket ovan.

1.6 Undantag vid extern försäkring m.m.

Ersättning lämnas inte i den mån skadan kan ersättas enligt lag, avtal, extern försäkring eller statlig garanti.

Är leverantör, entreprenör eller annan enligt garanti eller liknande åtagande skyldig att ersätta skada, ersätts inte sådan skada genom denna försäkring. Denna begränsning tillämpas inte om den som gjort åtagandet inte kan fullgöra sin skyldighet och myndigheten kan styrka detta.

1.7 Undantag vid förutsebar skada

Ersättning lämnas inte för skada som har uppkommit under sådana omständigheter att myndigheten borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

1.8 Undantag vid krig och terroristattack

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, revolution, terroristattack eller uppror.

1.9 Säkerhetsföreskrifter

I syfte att förhindra eller begränsa skada ska myndigheten

 • följa individuella säkerhetsföreskrifter som angivits i försäkringsbekräftelsen,

 • följa gällande lagar och förordningar, med särskilt beaktande av förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering,

 • följa föreskrifter, standarder, instruktioner och manualer från myndighet, leverantör, tillverkare, besiktningsman eller liknande,

 • säkerställa att den som avser bedriva eller låta bedriva, brandfarliga och heta arbeten följer den senaste versionen av SBF HA-001,

 • följa Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SBA), SRVFS 2004:3,

 • genomföra elrevision enligt EN 2010 i enlighet med anvisning F200,

 • ha låsenheter i skalskydd med lägst klass 2B enligt SSF 3522,

 • säkerställa att huvudnycklar hålls inlåsta i säkerhetsskåp godkända enligt SSF 3492. Övriga nycklar ska förvaras i låst skåp eller i låst utrymme i myndighetens lokaler eller i väktarfordon,

 • ha passerkort som är personliga och registrerade för spårbarhet hos myndigheten,

 • säkerställa att frys eller annat lågtempererat utrymme är utrustat med ett fungerande temperaturlarm kopplat till larmmottagare som har i uppgift att begränsa eventuell skada. Det ska finnas ett skriftligt avtal med larmmottagare om åtgärd och en dokumenterad rutin för skadebegränsande åtgärd. Om larmmottagaren inte kan begränsa skadan, ska rutin för annan skadebegränsande åtgärd upprättas. Hela larmkedjan ska provas och resultatet protokollföras minst en gång varje kalenderår,

 • säkerställa att museala föremål finns hos myndigheten eller annan statlig myndighet samt hanteras och skyddas i enlighet med kraven för statlig utställningsgaranti,

 • säkerställa att konstföremål monteras, hanteras och förvaras på ett för föremålet anpassat och säkert sätt,

 • säkerställa att tillfälligt inlånade konst- och museala föremål hanteras och skyddas i enlighet med kraven för statlig utställningsgaranti,

 • säkerställa att samtliga vattendrivande maskiner är installerade i enlighet med gällande branschregler för "Säker Vatteninstallation",

 • säkerställa att litiumjon-batterier avsedda för transportmedel såsom cyklar, elsparkcyklar eller liknande transportmedel samt övriga litiumjon-batterier, större än 10 Ah förvaras, hanteras och/eller laddas på ett säkert sätt i ett för ändamålet avsett rum som är avskilt från övrig verksamhet. Rummet ska uppfylla lägst brandklass EI60 och vara försett med detektion för rök,

 • säkerställa att gnistbildande verktyg inte används i kulturminnesmärkta byggnader, och

 • följa Lantbrukets brandskyddskommittés (LBK) rekommendationer avseende brandskydd i de fall myndigheten bedriver lantbruksverksamhet.

Myndigheten svarar för oaktsamheten hos alla som haft att tillse efterlevnaden av säkerhetsföreskrifter. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

1.10 Generella aktsamhetskrav

Myndigheten ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendom på ett betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas eller förväntas för att undgå att drabbas av skada. Vid oaktsamhet kan avdrag göras på annars utgående försäkringsersättning.

Avdrag kan även göras om myndigheten har framkallat eller förvärrat följderna av en skadehändelse uppsåtligen eller genom oaktsamhet.

Med myndigheten jämställs medarbetare, både anställda och uppdragstagare som anlitats av myndigheten samt studenter och andra som myndigheten ansvarar för.

1.11 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens skydd haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet under gällande försäkringsperiod föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

1.12 Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder

Myndigheten ska efter förmåga vidta:

 • räddningsåtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående, samt

 • åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen reduceras eller uteblir helt.

1.13 Skadeanmälan

Vid skada som kan medföra att ersättning lämnas ska myndigheten snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet. En skriftlig skadeanmälan ska ha inkommit till Kammarkollegiet inom en månad från skadedagen eller i förekommande fall, en månad från det att skadeståndsanspråk framställts mot myndigheten. Försummas något av detta kan nedsättning av ersättningen göras med 20 procent av annars utgående försäkringsersättning.

Till anmälan ska bifogas en uppskattning av skadekostnaden. Är skadan en följd av brott ska även kopia av polisanmälan bifogas.

Kammarkollegiet äger rätt att skriftligen förelägga myndigheten att inom skälig tid inkomma med underlag för beräkning av skadekostnaden. Försummar myndigheten vad som åligger den kan nedsättning göras från annars utgående försäkringsersättning.

1.14 Preskription

Den som vill bevaka sin rätt till ersättning i egendomsförsäkringen har att inom ett år från skadedagen skriftligen inkomma med skadeanmälan samt att inom tre år från skadedagen skriftligen inkomma med slutligt och preciserat ersättningsanspråk inklusive nödvändigt underlag. Försummar myndigheten vad som åligger den är rätten till ersättning preskriberad. Detsamma gäller vid bevakande av rätt till ersättning i tilläggsförsäkringarna.

Rätten till ersättning i ansvarsförsäkringen upphör ett år efter det att myndigheten har fått kännedom om skadeståndsanspråket, om en skriftlig anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

1.15 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett skadeärende, övertar kollegiet myndighetens rätt att kräva ersättning av annan som är ansvarig för skadan.

Om det efter att Kammarkollegiet har utbetalt försäkringsersättning framkommer att utbetalningen har skett på grundval av oriktiga uppgifter från myndighetens sida och som har betydelse för skadans bedömning, har kollegiet rätt att återfå hela eller delar av den utbetalade försäkringsersättningen från myndigheten.

Om myndigheten avstår från sin rätt till ersättning från annan eller avstår från återkravsrätt, begränsas Kammarkollegiets ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utbetald ersättning ska återbetalas till kollegiet.

1.16 Samverkan

Om Kammarkollegiet begär det är myndigheten skyldig att företräda staten tillsammans med kollegiet i förhållande till annan som lidit skada eller är ansvarig för skada.

1.17 Utländsk valuta

Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.

1.18 Äganderätt till ersatt egendom

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad eller skadad egendom för vilken ersättning har lämnats. Om förlorad egendom som ersatts kommer till rätta ska myndigheten informera Kammarkollegiet om detta.

Gå till innehållsförteckning