Försäkringsvillkor Reseförsäkring (2020)

Den här försäkringen kan tecknas av en statlig myndighet som vill erbjuda ett reseskydd som inte omfattas av myndighetens tjänstereseförsäkring.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2020-01-01

Antal sidor vid utskrift: 17

Kontakt: Försäkringsavdelningen

>

5 Definitioner

Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

Anhörig

Med anhörig menas:

• Make/maka

• Registrerad partner

• Sambo som är folkbokförd på samma adress som den försäkrade

• Barn

• Barnbarn

• Syskon

• Föräldrar

• Mor- och farföräldrar

• Svärföräldrar*

• Svärdotter och svärson**

* Styvmor och styvfar***

* Föräldrar till make/maka, registrerad partner eller sådan sambo som avses ovan.

** Barns make/maka eller registrerade partner eller sådan sambo till barn som avses ovan.

***Förälders make/maka, registrerad partner eller sådan sambo till förälder som avses ovan.

Med nära anhörig (moment 2.2) avser make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Om sådana anhöriga saknas räknas föräldrar som nära anhörig.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Krigsliknande oroligheter

Med krigsliknande oroligheter avses t.ex. revolution, uppror, terror och väpnade konflikter.

Myndighet

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Naturkatastrof

Med naturkatastrof avses t.ex. jordbävning, vulkanutbrott, tsunami, orkan, stora skogsbränder och omfattande översvämningar.

Nödvändiga och skäliga kostnader

Med nödvändiga och skäliga kostnader avses vad som är brukligt och sedvanligt både när det gäller kostnadens storlek och art samt med hänsyn tagen till omständigheter såsom tidpunkt, plats m.m.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador samt vridning mot annat än knä räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnigs bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller

skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

Resenär

Med resenären avses den person som kan omfattas av försäkringsskyddet.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

Uppdragstagare

Med uppdragstagare avses en person som utför ett uppdrag för en myndighets räkning och som inte är anställd av myndigheten.

Överfall

Med överfall avses skada genom våld på person, oprovocerat och utan medgivande.