Försäkringsvillkor Avgiftsbetalande studenter (FAS) 2015

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring gäller den för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitet eller högskolan, och som betalar en terminsavgift för detta. Försäkringen kan även tecknas för de studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift. De här villkoren gäller till och med 2017-12-31.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller: 2015-01-01--2017-12-31

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 13

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga studenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning vid universitetet eller högskolan och som betalar en terminsavgift för detta. Försäkringen kan även tecknas för de studenter som blivit beviljade stipendium och betalar en terminsavgift.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut. Den gäller även vid direkt resa mellan hemlandet och Sverige.

Försäkringen gäller dygnet runt i Schengen om den försäkrade har ett Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om den försäkrade inte har ett Schengenvisum gäller försäkringen endast i Sverige.

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland om vistelsen där föranleds av något annat än studier eller praktik som ingår i studierna/praktiken på högskolan/universitetet i Sverige.

1.3 Definitioner

Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas av ett svenskt lärosäte ingår i utbildningstiden.

Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitnings

skador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnig bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller

skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under tiden försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar.

Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en fungerande tuggyta.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 10 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 20 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet med avdrag för vad som kan ha utbetalats som invaliditetskapital.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan. Vid nedkomst före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6) betalas nödvändiga och skäliga kostnader för vård av modern och barnet i högst nittio dagar. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst betalas inte.

Försäkringen ersätter akut tandvård med högst SEK 3 000 per år.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon kom till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, outnyttjade biljetter m.m. Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta, ersätts inte som akut sjukvård.

Ersättning utges inte för vård hos kiropraktor, naprapat eller annan vårdgivare utanför den allmänna sjukvården. Kiropraktisk behandling ersätts dock under förutsättning att den föreskrivs av behörig läkare.

Anmärkning

Med akut sjuk- eller tandvård avses detsamma som med begreppen

omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) respektive

omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till hemlandet av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet ersätts inte.

Den försäkrade ska inte kontakta Falck Global Assistance direkt utan först ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

2.4 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

1.

Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

2.

Förhandla med motparten,

3.

Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

4.

Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst SEK 3 000 000.

Försäkringen gäller inte följande:

1.

Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

2.

Skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvarsamt

3.

Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Skyddet omfattar även skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.5 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga SEK 15 000.

Högsta ersättningsbelopp är SEK 200 000.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

  • Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

  • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,

  • Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

  • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod för en samlingsförsäkring är om inget annat avtalats tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före periodens utgång, förlängs försäkringen med en ny period. En enskild försäkring kan sägas upp av myndigheten under försäkringstiden med omedelbar verkan.

4.5 Återbetalning av premie

Har en enskild försäkring sagts upp av myndigheten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under SEK 200 återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t.ex. av antalet försäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

4.6 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst SEK 10 000.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

– 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden,

– är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent,

– är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

4.7 Gemensamt skadeanmälningsregister, GSR

Kammarkollegiet äger rätt att i försäkringsbranschens gemensamma skaderegister, GSR, registrera anmälda skador med anledning av försäkringen.

Händelse/SkadaVad ska den försäkrade göra?

För fullständiga villkor läs under respektive skydd i FAS.

  • Akut sjuk- och tandvård

Vid behov av att uppsöka läkare eller tandläkare vid akut sjukdom/tandvård så kan den försäkrade:

  • Betala kostnaden själv och spara alla kvitton för utlägg gällande sjukvård/tandvård och mediciner. Den försäkrade ska sedan inom 3 år från och med skadedagen skicka in en skadeanmälan samt alla kvitton i original till Kammarkollegiet.

  • Hemtransport

Om den försäkrade vill åka hem på grund av sjukdom eller olycka skall alltid kontakt tas med Kammarkollegiet innan hemresan påbörjas.

  • Ansvarsskydd

Om den försäkrade krävs på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

  • Rättskydd

Om den försäkrade kräver någon annan på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

Gå till innehållsförteckning