Försäkringsvillkor Student IN 2015

Den här försäkringen kan tecknas för utländska utbytesstudenter som antagits till eller bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid universitet eller högskola. De här villkoren gäller till och med 2017-12-31.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller: 2015-01-01--2017-12-31

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 18

1 Omfattning, definitioner och självrisk

1.1 Vem gäller försäkringen för?

1.1.1 Samlingsförsäkring

När ett universitet eller en högskola tecknat denna försäkring som en samlingsförsäkring, gäller den för samtliga utländska utbytesstudenter som antagits till och bedriver högskoleutbildning eller forskarutbildning vid universitetet eller högskolan. Med utbytesstudent menas en student som studerar eller praktiserar i Sverige enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte.

1.1.2 Enskild försäkring

Ett universitet eller en högskola kan teckna denna försäkring för en enskild student som ska studera eller praktisera i Sverige när detta inte sker enligt en skriftlig överenskommelse mellan lärosäten enligt moment 1.1.1.

I beställningen ska då anges:

 • studentens namn och personnummer eller födelsedatum

 • den önskade försäkringstiden samt

 • fakturaadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

1.2 När och var gäller försäkringen?

Samlingsförsäkringen gäller under direkt resa mellan hemlandet och Sverige, under utbildningstiden enligt LADOK eller motsvarande system samt två veckor före studiestart och två veckor efter studieslut.

En enskild försäkring gäller under den avtalade försäkringstiden.

Försäkringen gäller dygnet runt i Schengen om den försäkrade har ett Schengenvisum, utfärdat av svensk utlandsmyndighet. Om den försäkrade inte har ett Schengenvisum gäller försäkringen endast i Sverige.

Försäkringen gäller även under sommarlov, om den försäkrade fortsätter att studera på högskolan/universitetet efter sommarlovet.

Punkt 2.4 egendomsskydd gäller alltid endast i Sverige.

De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Försäkringen gäller inte om den försäkrade befinner sig i sitt hemland om vistelsen där föranleds av något annat än studier eller praktik som ingår i studierna/praktiken på högskolan/universitetet i Sverige.

1.3 Definitioner

1.3.1 Myndigheten

Med myndigheten avses den myndighet som tecknat försäkringen.

1.3.2 Den försäkrade

Med den försäkrade avses den person som omfattas av försäkringsskyddet.

1.3.3 Studiestart

Med begreppet studiestart avses terminsstart, kursstart eller tidpunkt då undervisningen på lärosätet påbörjas. Introduktionskurs, språkkurs och liknande studieförberedande aktivitet som anordnas av ett svenskt lärosäte ingår i utbildningstiden.

1.3.4 Studieslut

Med begreppet studieslut avses termins- eller kursslut då undervisningen eller praktikperiod avslutas. Tentamens- eller provperiod i direkt anslutning till studie- eller praktikperiod ingår i utbildningstiden.

1.3.5 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.3.6 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

1.3.7 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitnings skador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnig bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

1.3.8 Akut sjukvård

Vård för symtom som uppkommer plötsligt under tiden försäkringstiden och som den försäkrade måste uppsöka sjukvårdsinrättning för inom några dagar.

1.3.9 Akut tandvård

Tandvård som innebär att den försäkrade blir smärt- och infektionsfri, att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt samt att det finns en fungerande tuggyta.

1.3.10 Privat lösöre

Med privat lösöre avses egendom som den försäkrade för med sig, lånar av en privatperson, köper eller hyr på resan för privat bruk.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk med undantag för 2.4 Egendomsskydd där självrisken är SEK 1 500.

2 Försäkringsskydd

2.1 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfallsskada som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditetskapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet under 50 procent beräknas kapitalet på 10 basbelopp. Vid minst 50 procent invaliditet beräknas det på 20 basbelopp. Leder olycksfallsskadan inom tre år till döden, utbetalas 1 basbelopp till dödsboet med avdrag för vad som kan ha utbetalats som invaliditetskapital.

Ersättning lämnas inte för ärr.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

2.1.1 Föreskrift i fråga om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäkrade ska uppvisa intyg om sådan anmälan.

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, d.v.s. om möjligt undvika farliga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller saknat betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan rätten till ersättning helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig straffbar gärning som enligt svensk lag kan leda till minst böter.

2.2 Sjuk- och tandvårdsskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjuk- eller tandvård när den försäkrade under försäkringstiden drabbats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e graviditetsveckan. Vid nedkomst före utgången av den 28:e graviditetsveckan (27+6) betalas nödvändiga och skäliga kostnader för vård av modern och barnet i högst nittio dagar. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst betalas inte.

Försäkringen ersätter akut tandvård med högst SEK 3 000 per år.

Sjukvård och tandvård ska alltid kunna styrkas med originalkvitton. Försäkringen ersätter endast mediciner som ordinerats av läkare.

2.2.1 Undantag

Försäkringen ersätter inte läkarbesök för symtom eller sjukdomar som den försäkrade har haft innan han/hon kom till Sverige. Blir den försäkrade hastigt försämrad under vistelsen i Sverige täcker försäkringen läkarvård tills tillståndet stabiliserats även om behandlingen av sjukdomen fortsätter.

Försäkringen ersätter inte merkostnader i samband med sjukvård eller tandvård. Exempel på sådana merkostnader kan vara taxikostnader, outnyttjade biljetter m.m. Försäkringen ersätter inte hälsoundersökning, vaccination, planerade kontroller under graviditet och annan planerad vård/tandvård. Provtagning för könssjukdom, utan symptom eller annan indikation på faktisk smitta, ersätts inte som akut sjukvård.

Ersättning utges inte för vård hos kiropraktor, naprapat eller annan vårdgivare utanför den allmänna sjukvården. Kiropraktisk behandling ersätts dock under förutsättning att den föreskrivs av behörig läkare.

2.2.2 Anmärkning

Med akut sjuk- eller tandvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), respektive omedelbar tandvård i 6 § tandvårdslagen (1985:125).

Fakturor från exempelvis sjukhus ska inte vara utställda till Kammarkollegiet, utan alltid till den försäkrade.

2.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för transport till hemlandet av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av allvarlig sjukdom eller omfattande personskada under försäkringstiden. Detsamma gäller hemtransport av avliden.

Bedömningen om en hemresa är nödvändig ska alltid göras av behandlande läkare tillsammans med Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet. Kostnader för hemtransport som anordnats av annan än Falck Global Assistance eller Kammarkollegiet ersätts inte.

Den försäkrade ska inte kontakta Falck Global Assistance direkt utan först ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

2.4 Egendomsskydd

Skada på eller förlust av den försäkrades medförda eller under resan anskaffade privata lösöre ersätts med högst SEK 20 000. Egendomsskyddet gäller under hela försäkringstiden i Sverige. Självrisken är SEK 1 500.

Begränsningar i angivet försäkringsbelopp:

 • stöldbegärlig egendom, se nedan, högst SEK 10 000,

 • värdehandlingar (biljetter, pass mm.) högst SEK 5 000 och

 • kontanter högst SEK 3 000.

Stöldbegärlig egendom:

 • föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,

 • antikviteter och konstverk, fick- och armbandsur samt

 • kameror, projektorer, kikare, musikinstrument, mobiltelefoner och annan elektronisk kommunikationsutrustning, GPS-utrustning, datorer, handdatorer, cd-spelare, DVD-spelare, förstärkare, högtalaranläggningar, radio- och tv apparater, tv-spel samt delar och tillbehör till nu uppräknade föremål.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skada på eller förlust av kontanter, resehandlingar, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar, antikviteter, konstföremål, kamera, mobiltelefon, surfplatta, dator eller annan elektronisk utrustning med tillbehör, alkoholhaltiga drycker eller annan ömtålig eller stöldbegärlig egendom, om sådan egendom lämnats för transport, pollettering eller förvaring på annat sätt.

 • Funktionsfel som uppstått utan samband med en plötslig, oförutsedd och utifrån kommande skadehändelse. Skada eller funktionsfel på grund av klimat eller miljöpåverkan (t.ex. fuktskada, påverkan av sand, rost eller smuts).

 • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan väsentlig inverkan på användbarheten.

 • Skada eller förlust som kan ersättas genom annan försäkring, transportföretag, hotell eller liknande.

 • Skada på sportredskap under användning.

 • Skada på eller förlust av motordrivet fordon, båt, luftfartyg, hus- eller släpvagn, flyttgods eller djur.

 • Inköp, uttag eller utnyttjande som gjorts med hjälp av stulet, kopierat eller förlorat kontokort, kreditkort, SIM kort eller liknande.

 • Appar eller mediafiler till datorer, mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.

 • Följdskada p.g.a. förlust av egendom, t.ex. kostnad för telefonsamtal, resor, låsbyte, taxiresor, mat eller logi.

 • Egendom som tillhör ett svenskt lärosäte (svensk myndighet), ett utländskt lärosäte, ett företag eller annan juridisk person.

 • Egendom som har kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om egendomen då blivit stulen.

2.4.1 Anmärkning

Ömtålig eller stöldbegärlig egendom ska medföras som handbagage. Den försäkrade bör vara medveten om att det förekommer stölder ur incheckade låsta väskor. Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad egendom som kollegiet ersatt. Kommer föremål som ersatts till rätta, ska den försäkrade meddela kollegiet detta.

2.4.2 Föreskrift

Den försäkrade ska bifoga ett intyg om anmälan enligt följande: Stöld ska omedelbart anmälas till polismyndigheten på orten. Stöld på hotell ska dessutom anmälas till hotellet. Skada på eller förlust av transporterat resgods ska anmälas till transportföretaget. I första hand ska hotellets respektive transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden efterfrågas och utnyttjas.

2.4.3 Aktsamhetskrav

Den försäkrade ska iaktta normal aktsamhet, dvs. handha och förvara egendomen på betryggande sätt samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av stöld eller annan skada. Alla fönster och dörrar ska vara stängda och låsta om ingen är hemma. Att exempelvis lämna kvar pengar i ett hotellrum, lämna en väska eller teknisk utrustning utan tillsyn eller att lämna kvar stöldbegärlig egendom i en bil anses i regel som oaktsamt. Den försäkrade ska låsa in pengar, värdehandlingar och resehandlingar i kassaskåp, värdefack eller dyl. om den försäkrade befinner sig på ett hotell.

Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte visar att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Detsamma gäller om den försäkrade inte polisanmält eller försökt begränsa skadan. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig, t.ex. om en väska har lämnats utan uppsyn vid ett restaurangbesök eller i en frukostmatsal på hotell kan rätten till ersättning helt falla bort.

2.4.4 Ersättnings- och värderingsregler

Vid egendomsskada ersätts styrkt reparationskostnad, dock högst med det belopp som svarar mot egendomens värde före skadan.

Vid förlust ersätts egendomens värde före skadan.

Originalkvitto på den förlorade eller förstörda egendomen ska alltid skickas in till Kammarkollegiet.

Egendomen värderas på följande sätt:

 • Nyare egendom – där det förflutit kortare tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges med 100 % för ny likvärdig egendom.

 • Äldre egendom – där det förflutit längre tid än ett år från inköpsdatum. Ersättning utges efter avdrag med en procentsats av dagens nypris för likvärdig egendom som anges i tabellen nedan. För egendom äldre än 6 år lämnas ingen ersättning. För klockor ersätts dock 20 % av värdet om den är äldre än 6 år.

 • För förbrukningsvaror som t.ex. smink, parfym, mediciner, hygienartiklar, underkläder lämnas ersättning med 50 % av nypriset.

 • För egendom som inte finns med i nedanstående tabell utgörs egendomens värde före skadan av återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Avdraget för ålder och bruk görs med tio procent per år fr.o.m. när det gått ett år från inköpsdatumet, dock högst med sjuttio procent.

 • Ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar ersätts med 100 % för ny likvärdig egendom. Det högsta ersättningsbeloppet är dock SEK 10 000.

Från ersättningsbeloppet dras alltid en självrisk med SEK 1500 per skada.

2.4.5 Ersättning i procent av aktuellt pris/värde:

Föremål

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

Glasögon

100

60

50

40

20

20

Klockor

100

85

75

65

55

40

Cyklar

100

85

65

55

45

40

Skid- och golfutrustning

100

85

65

50

40

20

CD, DVD-skidor, DVD-filmer, tv-spel

100

50

50

50

40

30

Kameror

100

75

65

50

40

30

Radio, stereo, TV

100

75

65

50

40

30

DVD-spelare

100

75

65

50

40

30

GPS

100

60

55

40

30

20

Mobiltelefoner

100

60

55

40

30

20

Dator

100

60

55

40

30

20

Kläder, skor, stövlar, resväska, handväska, plånbok, ryggsäck, solglasögon

100

60

50

40

30

20

Teknisk utrustning inköpt på blocket.se, tradera.se eller annan liknande sida på internet ersätts med högst SEK 2 000. Kvitto eller kontoutdrag som visar köpet ska alltid bifogas skadeanmälan.

2.5 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som har skett under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att göra följande:

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,

 • förhandla med motparten,

 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan samt

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst SEK 3 000 000.

Försäkringen gäller inte följande:

 • skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan,

 • skada som omfattas av en arbetsgivares principalansvar samt

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare av en hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av gällande trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.5.1 Anmärkning

Försäkringsskyddet är inte begränsat till anspråk mot den försäkrade som privatperson. Det innebär att skyddet även omfattar anspråk mot den försäkrade som student eller praktikant.

Skyddet omfattar även skadeståndsanspråk som riktas mot den försäkrade i förhållandet mellan den försäkrade som hyresgäst och en hyresvärd.

2.5.2 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till denna försäkring hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.6 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som skett under försäkringstiden, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands ska den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Kravet ska överstiga SEK 15 000.

Högsta ersättningsbelopp är SEK 200 000.

3 Skadeanmälan

Skadeanmälan ska göras på en särskild blankett, som finns på Kammarkollegiets hemsida www.kammarkollegiet.se. Skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • vid stöld eller överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat,

 • lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer,

 • om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta samt

 • på begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som Kammarkollegiet behöver för att reglera skadan samt medverka till att besiktning av skadad egendom kan ske.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter försäkringen skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring, förordning eller lag.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

4.4 Försäkringstid och uppsägning

En försäkringsperiod för en samlingsförsäkring är om inget annat avtalats tolv månader. Om ingen av parterna sagt upp försäkringen senast en månad före periodens utgång, förlängs försäkringen med en ny period. En enskild försäkring kan sägas upp av myndigheten under försäkringstiden med omedelbar verkan.

4.5 Återbetalning av premie

Har en enskild försäkring sagts upp av myndigheten, återbetalas premien för tiden efter uppsägningen. Belopp under SEK 200 återbetalas dock inte. Ändringar i en försäkring som börjat gälla, t.ex. av antalet försäkrade personer, medför inte rätt till återbetalning av premie.

4.6 Premiejustering

Premiejustering tillämpas i samlingsförsäkringar där årspremien uppgår till minst

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande:

 • 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden,

 • är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent,

 • är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga premien.

Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

Händelse/skada

Vad ska den försäkrade göra?

Akut sjuk- och tandvård

Vid behov av att uppsöka läkare eller tandläkare vid akut sjukdom/tandvård så kan den försäkrade:

Hemtransport

Om den försäkrade vill åka hem på grund av sjukdom eller olycka skall alltid kontakt tas med Kammarkollegiet innan hemresan påbörjas.

Skada på eller förlust av privat egendom

Vid skada på egendom ersätts i första hand reparationskostnader. Kontakta då en reparatör och spara alla kvitton. Skicka sedan in kvitton i original på reparationen samt en skadeanmälan till Kammarkollegiet. Om det inte går att reparera skadan eller vid stöld så ska en skadeanmälan skickas in till Kammarkollegiet inom 3 år från och med skadedagen. Skicka med kvitton i original på den stulna egendomen samt en polisanmälan. Vid skada på eller förlust av egendom under transport så ska skadan eller förlusten anmälas till transportföretaget.

Ansvarsskydd

Om den försäkrade krävs på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

Rättsskydd

Om den försäkrade kräver någon annan på skadestånd så ska kontakt tas med Kammarkollegiet.

Gå till innehållsförteckning