Försäkringsvillkor för personskadeförsäkring YH-studerande 2010

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan eller inom kvalificerad yrkesutbildning. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller under tiden: 2010--2019-04-30

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 9

Föregående kapitel
Nästa kapitel
 
>

1 Omfattning, definitioner och självrisk

>

1.1 Bakgrund

Försäkringen är i enlighet med 6 kap 1 § förordningen (2009:130) tecknad hos Kammarkollegiet av Myndigheten föryrkeshögskolan.

>

1.2 Vem gäller försäkringen för

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan eller inom kvalificerad yrkesutbildning.

>

1.3 När och var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Sverige. Den gäller under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Med skoltid avses

  • all tid som tillbringas i de lokaler eller inom det område där teoretisk utbildning eller lärande i arbete bedrivs, utom när vistelsen där föranleds av en aktivitet av fritidskaraktär ordnad av någon annan än utbildningsanordnaren, samt

  • all annan tid då den studerande deltar i verksamhet i utbildningsanordnarens regi

  • kvarvarande LIA som, efter godkännande från utbildningsanordnaren, förläggs efter Terminsavslut under förutsättning att den studerande fortfarande är antagen och fortfarande är inskriven för studier.

>

1.4 Definitioner

Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen.

Skada under yrkesskola inom vårdyrken, räddningstjänst, samt andra praktiskt inriktade utbildningar med hög fysisk belastning anses som olycksfall även om kravet på yttre våld inte är uppfyllt.

Med våld mot kroppen jämställs påverkan mot kroppen av rök, gas, kemiskt ämne, värme, kyla eller strålning. Detsamma gäller för tryckförändringar och annan påverkan på kroppen under dykutbildning.

Andra överbelastnings eller förslitningsskador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig händelse med yttre våld mot kroppen. Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade eller den behandlande tandläkaren skall kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en permanent behandling. Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte.

Sjukdom genom smitta

Med sjukdom genom smitta avses detsamma som med arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

>

1.5 Självrisk

En försäkrad persons självrisk vid varje skadehändelse är 500 kr.

2 Försäkringsskydd

Vid personskada genom olycksfall eller vid sjukdom genom smitta utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kap. 8–18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

Om antingen en personskada genom olycksfall eller en sjukdom genom smitta leder till döden inom tre år från skadetillfället, utbetalas – utöver eventuellt redan utbetalade belopp – ett basbelopp till dödsboet. Har den avlidne egna barn som vid dödsfallet inte fyllt 18 år, utbetalas dessutom – och utöver ersättning för förlust av underhåll enligt första stycket – tre basbelopp till varje sådant barn och tre basbelopp till den andre föräldern till ett sådant barn såsom förmånstagare i olycksfallsförsäkring, förutsatt att den andre föräldern är, eller i anledning av dödsfallet blir, vårdnadshavare.

3 Undantag

Personskadeskyddet enligt denna försäkring gäller endast i den mån motsvarande ersättning inte kan betalas enligt det privata eller det statliga kollektivavtalet om ersättning vid arbetsskada (TFA respektive PSA), enligt trafikskadelagen (1975:1410) eller enligt regler om ansvar för den som bedriver järnvägs eller luftfartsverksamhet eller driver en anläggning där ansvaret för skador är särskilt reglerat i lag.

I skadefall där rätt till livränta enligt socialförsäkringsbalken föreligger, samordnas arbetsskadelivräntan med ersättningen enligt denna försäkring.

Denna försäkring ersätter kostnader endast i den mån dessa inte kan ersättas enligt socialförsäkringsbalken, en annan lag eller en annan försäkring.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån studenten inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet.

Försäkringen lämnar ingen ersättning för kränkning.

Försäkringen lämnar ingen ersättning om skadan inte har dokumenterats i journalanteckning, intyg eller motsvarande inom sjukvården.

4 Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras på särskild blankett, som tillhandahålls av Kammarkollegiet. Anmälan skall undertecknas av både den försäkrade personen (där så är möjligt) och av utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren skall med sin underskrift bekräfta att anmälan gäller en sådan person som anges i punkt 1.2 ovan och – om det är möjligt – att skadan inträffat under skoltid eller under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas enligt punkt 1.3 ovan.

5 Allmänna villkor

5.1 Skadereglering

Skaderegleringen utförs av Kammarkollegiet och sker i enlighet med försäkringspraxis inom personskadeområdet, varvid reglerna om yttrande från Statens skaderegleringsnämnd i 11 – 13 §§ förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten tillämpas. Om den skadade vid skadereglering utom rätta har fått ersättning från försäkringen, ersätts i förekommande fall även hans eller hennes befogade och skäliga ombudskostnader, varvid arvode ersätts med högst vad som betalas vid allmän rättshjälp. Ersättning lämnas dock endast om den skadade anlitat ett ombud som är lämpligt med hänsyn till bostadsort och ärendets natur och som

• är advokat eller

• förordnats som biträde enligt rättshjälpslagen eller

• av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd befunnits ha särskild lämplighet för uppdraget.

5.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I övrigt gäller allmänna preskriptionsregler.

5.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning till den försäkrade eller förmånstagare, övertar kollegiet dennes rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.