Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

Du som är anställd vid en statlig myndighet och som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) kan få ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands. Dina medföljande vuxna familjemedlemmar kan också få ersättning. Kontakta din arbetsgivare för att få information om du omfattas av detta.

Anmälan om skada vid covid-19-vaccinering utomlands

Vid en anmälan om skada ska du som fått en skada kunna styrka vaccineringen. Du kan styrka din vaccineringen genom ett intyg eller ett annat underlag från sjukvårdsinrättning eller motsvarande godkänd vaccinationsgivare. Följande ska anges i intyget eller underlaget:

  • vilket vaccin som givits,
  • datum för vaccinering och
  • vem som har gett vaccinet.

Den som avser att vaccinera sig kan ta med en intygsblankett som fylls i av den som utför vaccineringen. Även på detta intyg anges vilket vaccin som givits, datum och vem som utfört vaccineringen. Intyget ska undertecknas och stämplas av vaccingivaren.

Skicka in blanketten om skadeanmälan och vaccinationsintyg

  1. Skriv ut blanketten om skadeanmälan på ett vitt papper.
  2. Skriv under.
  3. Skicka blanketten och vaccinationsintyget till forsakring@kammarkollegiet.se
    Du kan även posta blanketten till: Försäkringsavdelningen, 651 80 Karlstad.
  4. Kammarkollegiet påbörjar handläggningen av ärendet och du informeras om vem som är ansvarig handläggare.

Hur kommer skaderegleringen att ske?

Kammarkollegiet handlägger ärendet och tar fram underlag för beslut om ersättning för respektive ärende som lämnas till den utsändande myndigheten. Den utsändande myndigheten fattar beslut om ersättning och betalar ut till den skadelidande.

Skaderegleringen sker på motsvarande sätt och med motsvarande ersättning som ges för läkemedelsskador för vaccin mot covid-19 där vaccinering skett i Sverige.

Vem omfattas av skydd mot skada vid vaccinering mot covid- 19 utomlands?

Den som kan omfattas av skydd mot skada ska vara anställd vid statlig myndighet. Personen ska vara utsänd på längre utlandsuppdrag och därför ha svårt att kunna ta vaccin i Sverige. Om anställd är utsänd och har make, maka eller partner bosatt på stationeringsorten så omfattas även den av överenskommelsen. Omyndiga barn omfattas ännu inte eftersom de inte ingår i vaccineringsprogrammet för covid-19 i Sverige.

Vilka vaccin mot covid-19 omfattas av överenskommelsen?

Enbart de av EU godkända vaccin som ges i Sverige och som omfattas av den Svenska Läkemedelsförsäkringen, vid den tidpunkt som vaccinering genomförts omfattas av överenskommelsen.

Vilken ersättning kommer att erhållas för skada till följd av vaccinering utomlands?

Ersättning för läkemedelsskador på grund av vaccin mot covid-19 kommer att lämnas enligt samma villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens skydd vid läkemedelsskador i Sverige.

Överenskommelse om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador

Den 1 juli 2021 gav Regeringen ett uppdrag till Kammarkollegiet att med berörda myndigheter träffa överenskommelser om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 för utlandsstationerade anställda och deras medföljande vuxna familjemedlemmar.

Uppdraget avser utlandsstationerade vid statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande vuxna familjemedlemmar och som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA). Kontakta din arbetsgivare för att höra om du omfattas av denna överenskommelse.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-07-02